arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Bijeenkomst structurele samenwerking innovatie en verduurzaming Nederlandse veehouderij

Het belang van - en de toenemende druk op innovatie en verduurzaming van de Nederlandse veehouderij geeft ons een grote en urgente opgave. 2023 Wordt daarvoor een beslissend jaar. Terwijl landelijk wordt nagedacht over een nieuw ondersteunend regime hiervoor (zie de rapporten van Remkes , Tijssens en de WUR ), werken ‘de Zes Zandprovincies’ samen om de benodigde ondersteunende structuren al op te zetten in Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Overijssel, Drenthe en Gelderland. Samenwerking tussen - en binnen provincies is van groot belang. Niet alleen tussen deze zes koplopers, maar uiteindelijk alle twaalf. Er zijn inmiddels goede aanknopingspunten om dit concreet in te vullen. De ‘Taskforce Toekomstbestendige Stallen’ kijkt en denkt mee. Deze gezamenlijke inspanning vindt plaats in afstemming met het Ministerie van LNV en de ontwikkeling van het landelijke innovatieprogramma voor de agrarische sector in lijn met het advies van Tijssens.

Wat er gebeurt in Nederland is treffend in beeld gebracht door Dhr. Ruud Tijssens in zijn advies als Kwartiermaker Innovatiegezant aan de bewindslieden van MinLNV. Met dit advies kan worden gewerkt aan doelgericht beleid, bredere samenwerking en meer organisatiekracht ten behoeve van een snellere edoch zorgvuldigere inzet van innovatie voor een duurzame veehouderij. Het advies bevat o.a. een op te zetten regieorgaan, de inzet van fieldlabs en een landelijk innovatieloket. De zes zandprovincies gaan hiermee al van start, voor zover mogelijk. Ook bereiden De Taskforce Toekomstbestendige Stallen en de provincie Gelderland gezamenlijk de opzet van het nationale innovatieloket voor, in opdracht en afstemming met MinLNV.

Gezien dit alles brengen we op 15 februari de door ons bekende sleutelpersonen voor innovatie en de verduurzaming van de veehouderij in onze provincies bij elkaar. Denk dan aan pionierende boeren, projectleiders, leveranciers van innovatieve systemen, beleidsmakers, de omgevingsdiensten, onderzoekers, betrokken consultants enzovoort. Wellicht hoor je in dit rijtje thuis en daarom nodigen we je van harte uit op het Huis der Provincie van Gelderland om mee te denken en daarmede, als u dat past, een rol te vervullen in de samenwerking voor de verduurzaming van onze veehouderij (en onze agrarische sector).

Hieronder vindt je de globale agenda die we voor ogen hebben. We sturen je in de komende weken verdere informatie waaronder een inventarisatie van (door ons bekende) relevante initiatieven en organisaties (met name binnen in onze provincies).

Vragen?

Xander Pieterse: xander.pieterse@FME.nl

Anouk Abegg: anouk.abegg@FME.nl.

Agenda

Op de 15e februari bespreken we wat er al is, wat mist, wat nog nodig is en wie waarvoor aan de lat staat of wil staan om een snellere edoch zorgvuldige inzet van innovatie voor een duurzame veehouderij mogelijk te maken. De begrippen ‘innovatie’ en ‘duurzaam’ zien we in brede zin: zo kan innovatie technisch maar ook management-technisch van aard zijn en zo gaat duurzaamheid bijvoorbeeld ook over financiële duurzaamheid; het moet uiteindelijk technisch, economisch, juridisch en ook sociaal kloppen. 
 
De volgende soort vragen komen dan aan de orde:

 • Wat zijn de ambities van de zes samenwerkende zandprovincies en waaruit bestaat de samenwerking?
 • Wie zijn de belangrijke spelers en projecten en welke rollen zijn nodig om deze ambities mee waar te maken? 
 • Welke rol kan het komende Nationaal Innovatieloket Veehouderij spelen (onderdeel van het advies van de kwartiermaker Innovatiegezant aan de bewindslieden van MinLNV)?
 • Wat ontbreekt er nog en waar moeten in 2023 en 2024 de accenten liggen?

 

Voorlopig Programma

13:00 - 13:30 uur | Inloop met koffie/ thee

13:30 - 14:15 uur | Plenaire sessie

 • Korte toelichting op de bijeenkomst
 • Toelichting op het werk van de samenwerkende zes zandprovincies wat betreft innovatie mest en stallen.
 • Toelichting op het werk van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen
 • Werken aan pilots/fieldlabs: waar denken we aan? Wat start dit jaar?
 • Toelichting op het concept van een Nationaal Innovatieloket (onderdeel advies Kwartiermaker Innovatiegezant aan MinLNV).

14.15 - 14:45 uur | Pauze en netwerken

14:45 – 15:45 uur | Parallelsessies 

 • Nadere informatie volgt.

15:45 – 16:15 uur | Plenaire sessie

 • Terugkoppeling uit de parallelsessies. 
 • Conclusies en het verwachte vervolg. 

 16.15 - 17:00 uur | Borrel en netwerken

zes zandprovincies logo

Meld je nu aan!

Bijeenkomst structurele samenwerking innovatie en verduurzaming Nederlandse veehouderij

Aanmelden
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten