arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Nieuwe regels Consumentenkoop; gevolgen voor fabrikanten en importeurs

De nieuwe regels worden tijdens de workshop uitgebreid behandeld. Het accent ligt daarbij op de betekenis en toepassing in de dagelijkse praktijk, vooral in de relatie van de fabrikant/importeur met de winkels, webshops en installateurs. Er zal veel aandacht worden gegeven aan de verschillende opties voor fabrikant/importeurs om de pijn door het vervallen van de gebruiksvergoeding te verzachten. Daarnaast komen de belangrijkste bestaande regels voor consumentenkoop en hun relatie met de nieuwe regels aan de orde.

Nieuwe regels met ingrijpende gevolgen

Op 27 april 2022 zijn nieuwe regels in werking getreden. De nieuwe wetgeving leidt tot een aantal ingrijpende veranderingen:

1. Aan de consument mag in geval van reparatie en vervanging/omruil van het product wegens gebreken in het product niet meer worden gevraagd om in de kosten daarvan bij te dragen (de gebruiksvergoeding). Alle kosten moeten door de partij die het product aan de consument heeft verkocht, dus de winkel, webshop of installateur. Die heeft daarvoor op grond van de wet volledig regres op de fabrikant/importeur. Bij koopontbinding wegens gebreken moet de volledige oorspronkelijke koopprijs aan de consument worden terugbetaald, ondanks jarenlang probleemloos gebruik. Ook daarvoor heeft de verkoper een verhaalsrecht op de fabrikant/importeur.

2. Voor alle producten die met internet zijn verbonden en in het algemeen voor alle producten waarin software is verwerkt geldt een software-updateverplichting om het product tijdens zijn levensduur cyberveilig te houden en om te waarborgen dat het product zijn bij aankoop beschikbare functies blijft behouden.

3. Na aankoop van een product worden alle technische problemen die binnen 12 maanden optreden vermoed een gebrek in het product te zijn. Dit vermoeden kan alleen worden ontkracht door overtuigend tegenbewijs te leveren. Die termijn was 6 maanden.

4. In de tekst van de door de fabrikant of importeur verleende fabrieksgarantie moet nadrukkelijk worden gewezen op de mogelijkheid om het product bij gebreken, naast de mogelijkheden van de fabrieksgarantie, kosteloos te laten repareren of vervangen door de winkel op grond van de wettelijke garantie.

5. Op basis van nadrukkelijke afspraken met de consument kan worden afgeweken van wettelijke verplichtingen, zoals de updateverplichting.

De regels gelden weliswaar in de eerste plaats voor de verkoper, dus de winkel, webshop of installateur die rechtstreeks verkoopt aan de consument. Maar via het wettelijk regresrecht kunnen alle kosten op de voorschakel, dus op de fabrikant/importeur worden verhaald. Deze nieuwe regels raken dus vooral jouw bedrijf, als je consumentenproducten levert.

Vooral het verbod op de gebruiksvergoeding hakt er flink in. Als er toch nog kosten aan de consument in rekening worden gebracht kan de ACM boetes opleggen tot 10% van de jaaromzet van de betrokken ondernemingen. De verwachting is dat de winkels, webshops en installateurs zich strikt aan dit verbod zullen houden en de kosten bij hun leveranciers gaan neerleggen. Er zijn echter mogelijkheden om de pijn te verzachten en de consument toch een redelijk deel van de kosten van reparatie, vervanging en koopontbinding te laten dragen, zoals dit tot nu toe gebruikelijk was en ook algemeen was aanvaard, ook door consumenten.

Programma en werkwijze

Tijdens de workshop worden behandeld:

  • de nieuwe regels
  • de opties voor fabrikanten en importeurs om de pijn te verzachten
  • de belangrijkste bestaande regels van consumentenkoop en hun relatie met de nieuwe regels
  • de regels voor verkopen die vóór inwerkingtreding van de nieuwe regels hebben plaatsgevonden

De opzet is interactief. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen en voorleggen van praktijksituaties.

Sluiten