arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Online Algemene Ledenvergadering FME

ALV 19 november

Op donderdag 3 november vindt een online Algemene Ledenvergadering van de Vereniging FME plaats.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, Theo Henrar
  Vaststellen notulen ALV 16 juni 2022
   
 2. Benoemingen in het bestuur van de Vereniging FME
  Artikel 18 van de Statuten bepaalt dat de leden van het bestuur zitting hebben voor ten hoogste vier achtereenvolgende jaren. Afgetreden bestuursleden zijn één keer direct herkiesbaar voor een volgende termijn van vier jaren (maximale zittingstermijn is dus acht jaar). We hebben te maken met de onderstaande bestuurswisseling.

  Volgens rooster treedt af en stelt zich herkiesbaar voor de zittingstermijn van vier jaren:
  De heer Herman van Bolhuis - CEO 3D Makers Zone

  Volgens rooster treedt af en stelt zich herkiesbaar voor de zittingstermijn van vier jaren:
  De heer Edward Voncken - CEO KMWE

  Bovenstaande herbenoemingen worden ter instemming aan de Algemene Leden Vergadering op 3 november 2022 voorgelegd.
   
 3. Mededelingen van de voorzitter
   
 4. Terugblik op de werkzaamheden van FME in 2022 door de vice-voorzitter, Peter Wennink, President van ASML
   
 5. Drie impressies van leden waaronder Lely, CEO André van Troost
   
 6. Presentatie jaarplan en begroting 2023 door de voorzitter, Theo Henrar, respectievelijk de penningmeester, Ivo Aarninkhof, CEO Holland Innovative
  Bespreken van de verwachting 2022 en goedkeuren van de begroting 2023
   
 7. Rondvraag en sluiting

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van de onderwerpen die op de agenda staan, vragen, stel deze dan uiterlijk maandag 31 oktober 2022 door een mail te sturen naar ledenvergadering@fme.nl.

Een antwoord op je vragen ontvang je dan voorafgaand aan de ALV of uiterlijk tijdens de ALV. De vragen en antwoorden worden genotuleerd in het verslag van de ALV. Tijdens de vergadering zelf kunnen uiteraard ook vragen gesteld worden door gebruik te maken van de chatfunctie via Teams.

Link en vergaderstukken

Twee weken voorafgaand aan de ALV ontvang je van ons per mail de vergaderstukken en een link om deel te nemen aan deze online ALV.

Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten