Leven Lang Leren

Voor werkgevers in de techniek zijn goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van medewerkers – inclusief Leven Lang Leren – van groot belang. Dit is steeds belangrijker geworden omdat de aanwas van goed geschoold personeel al jaren tekortschiet. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals het opschuiven van de pensioenleeftijd onderstrepen dit belang.

Gemiddeld besteden werknemers 410 uur per jaar aan 'leren', waarvan 380 uur aan leren op de werkplek en 30 uur aan cursussen (inclusief diplomagericht onderwijs).

Feiten

  • Deelname aan deeltijdstudies in het hoger onderwijs (vooral bètastudies) stagneert. Het aandeel deeltijdopleidingen in het opleidingsaanbod is in de afgelopen tien jaar zelfs gehalveerd. Slechts 18 van de bijna 400 wo-masters zijn techniekopleidingen. Probleem is dat onderwijs te weinig is toegespitst op volwassenen; te weinig aansluit op de werksituatie en weinig flexibel is.
  • De vraag naar hoger opgeleid personeel neemt toe. In de technologische sector is inmiddels meer dan de helft van het personeel middelbaar en hoger opgeleid (mbo 4 25%, hbo 22% en wo 7,5%).
  • De cao voor de technologische industrie regelt het recht op EVC en 2 scholingsverlofdagen.
  • Het opleidingsfonds A+O stimuleert deelname  aan deeltijdonderwijs door subsidies  en innovatie van het onderwijs. De loonsomheffing voor het A+O fonds bedraagt 0.4%  (ongeveer €20 mln. per jaar). Daarvan wordt ongeveer een kwart besteed in het domein Leven Lang Leren (LLL).
  • Technologische bedrijven investeren gemiddeld 3% van de loonsom in scholing.

Standpunt FME

Meer werkenden moeten diplomagericht deeltijd hoger onderwijs volgen. Kernpunt voor FME is dat de goede publieke infrastructuur daarvoor moet worden ingezet. Dat vereist een flexibele en vraaggestuurde werkwijze van publieke instellingen. FME pleit in dit kader voor andere vormen van financiering om instellingen aan te sporen zich ook op werkenden te richten.

Vooral hbo-instellingen moeten zich nadrukkelijk ook gaan richten op de scholingsmarkt voor werkenden. PPS-constructies (hbo-bedrijfsleven) in 'centres of expertise' kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Goede voorbeelden hiervan zijn Avans, Fontys, Hanzehogeschool Groningen, HAN, NHL Stenden Hogeschool , Saxion en Windesheim. Meer weten? Kijk op onze pagina 'modulair hbo'.

Smart Working

Maak samen werk van Smart Working

Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering bieden grote kansen. Die kansen moeten we samen verzilveren: medewerkers, partnerships en ontwikkeling bepalen immers het succes van je bedrijf. De winnaars van straks zijn de bedrijven en medewerkers die er in slagen om hun wendbaarheid te vergroten. Dat vraagt meer dan ooit om samenwerking (met externe partners en met medewerkers) en om leiderschap. Smart Working: dat doe je samen.

Lees verder