Ondernemingsrecht

De advocaten van FME kunnen je onder andere adviseren in bestuurs- en omgevingsrecht, werknemersparticipatie en opvolging in familiebedrijven.
We hanteren een ledenuurtarief van € 175,- (m.u.v. enkele specialistische onderwerpen).

Productaansprakelijkheid

Veel producten leveren risico’s op voor de veiligheid en gezondheid van personen. Bij overlijden, lichamelijk letsel of schade aan privé-eigendommen door een veiligheidsgebrek in een product, is de producent aansprakelijk. Het is daarbij niet van belang of de producent een verwijt kan worden gemaakt. Ook producenten van onderdelen en systemen kunnen aansprakelijk zijn. De wetgeving voorziet slechts in een zeer beperkt aantal verweermogelijkheden. Afhankelijk van het risico kan een product recall noodzakelijk of gewenst zijn. Daarnaast bestaat bij veiligheidsgebreken aansprakelijkheid op grond van wettelijke producteisen en moet melding worden gedaan aan de overheid. 

De FME Advocaten kunnen aangeven wat de juridische risico’s en mogelijkheden zijn en kunnen ondersteuning bieden in de communicatie met toeleveranciers, afnemers en overheden en in eventuele procedures.

Mededingingsrecht

In de commerciële wereld is als regel sprake van een vrij spel van vraag en aanbod. Dat leidt tot de verkoop van producten en diensten van hoge kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs. Dit vrije spel van vraag en aanbod kan worden verstoord door afspraken tussen concurrenten om de mededinging te beperken, bijvoorbeeld door prijsafspraken en afspraken over verdeling van de markt. De Nederlandse en Europese overheden hebben gekozen voor een wettelijk instrumentarium om tegen dergelijke kartels op te treden. Zo kunnen boetes tot 10% van de jaaromzet van de betrokken ondernemingen worden opgelegd. In Nederland kunnen daarnaast ook bestuurders en andere betrokkenen persoonlijk worden beboet. De regels zijn helaas niet altijd even duidelijk, zodat het risico bestaat dat in alle onschuld inbreuk wordt gemaakt op de mededingingsregels. 

FME Advocaten biedt de FME-lidbedrijven advies en ondersteuning om duidelijkheid te bereiken en zo de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Bestuursrecht en omgevingsrecht

Bij bedrijfsvoering in de technologische industrie vindt regelmatig overleg met de overheid plaats. Die overheid legt allerlei randvoorwaarden op, waardoor de speelruimte van je bedrijf beperkt wordt. Het gaat dan om bevoegdheden en besluiten die jouw bedrijfsactiviteiten direct raken. Denk aan milieuvergunningen en milieuvoorschriften, ruimtelijke plannen, bouwen, bodemverontreiniging en bestuursdwang en dwangsom. 

FME Advocaten staan voor je klaar als klankbord om je positie te bepalen, je van gericht advies te voorzien in het overleg met de overheid en je zo nodig bij te staan in procedures van bezwaar en beroep.

Aanbestedingsrecht

Ondernemingen die opdrachten uitvoeren voor overheidsinstellingen hebben vaak te maken met aanbestedingsprocedures. Deze procedures worden nog steeds gekenmerkt door een lappendeken aan regelgeving en beleid, disproportionele eisen, weinig transparantie, ondeugdelijke motiveringen en ongelijke behandelingen. Door de complexiteit van de Europese en nationale aanbestedingsregels en het gegeven dat deze regels continu aan verandering onderhevig zijn, moet je kunnen rekenen op goed juridisch advies. 

FME Advocaten adviseert je over de kansen, mogelijkheden en obstakels, zodat jouw kansen bij aanbesteding vergroot worden.

Vastgoedrecht

FME kan je ondersteunen op gebied van vastgoedrecht. Hieronder wordt onder meer verstaan: zaken met betrekking tot het bouwrecht (aanneming van werk), huurrecht bedrijfsruimte en koop en verkoop van onroerende zaken zoals gebouwen en grond (met inbegrip van sale-lease-back-constructies).

Fusies en overnames

FME Advocaten biedt leden begeleiding en advies bij onderhandelingen, het uitvoeren van het vendor due diligence, opstellen of uitvoeren van een memorandum van understanding, opstellen van intentieverklaringen, het uiteindelijke overnamecontract of het samenstellen van een overnameteam. In dat team zijn ook financieel en fiscaal specialisten vertegenwoordigd. 

In alle gevallen, van joint venture, overname, fusie of management buy out of management buy - situaties, is de fusie- en overname-advocaat van FME je aangewezen partner.

Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie is een groeiende trend in het bedrijfsleven. Daaraan zijn vele voordelen verbonden: betrokken (key)werknemers die zich veelal voor langere tijd binden aan het bedrijf, prikkels tot optimaal presteren en daaruit voortvloeiende financiële voordelen. FME-advocaten begeleiden en adviseren bij de vele mogelijkheden van werknemersparticipatie met alle ondernemingsrechtelijke, arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten.

Wanneer zijn aandelen, certificaten of juist opties op aandelen interessant en hoe anticipeer je op een toekomstige exit van een participerende werknemer? Vraagstukken waar de FME Advocaten mee uit de voeten kunnen. 

Opvolging in familiebedrijven

FME Advocaten kunnen je ook bijstaan in de opvolging bij familiebedrijven, zowel in juridisch als in fiscaal/financieel opzicht, waarin ook in teamverband wordt gewerkt. Veelgebruikt instrument voor de opvolging is de zogeheten certificering van aandelen, waarbij denkbaar is dat de zeggenschap geleidelijk overgaat c.q. het vermogen binnen de familie blijft terwijl de zeggenschap over de onderneming elders ligt. 

De advocaten van FME kunnen je ook ondersteunen bij het opstellen van een zogeheten familiestatuut, waarin ook zaken kunnen worden geregeld die niet louter op het fiscaal juridische terrein liggen.