arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Smart Farm en Horticulture

Kas

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. Desalniettemin staat de land- en tuinbouwsector onder druk. De primaire sector heeft een groeiende bevolking te voeden, die bovendien steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van voedsel. Landbouwgrond wordt schaarser, en de regelgeving en marktwensen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden steeds strenger. Daarnaast wordt arbeid in de sector als zwaar en repeterend ervaren. Hierdoor en doordat veel werk in de sector seizoensgebonden is, is het steeds lastiger om mensen te vinden om ons voedsel te oogsten en produceren. Daarnaast groeit de nadruk op voedselproductie dicht bij stedelijke gebieden waar geconsumeerd wordt.

Binnen het thema Smart Farm & Horticulture gaan we met leden en andere partijen op zoek naar slimme oplossingen voor uitdagingen in de open en gecontroleerde teelt.  Hierbij ligt de focus op Data technologieën, Robotica en Sensoren, maar ook op het gebruik van slimme materialen. Een groot onderwerp binnen dit thema is ‘Handsfree Voedselproductie’ gericht op de vraag naar ‘autonoom opererende en lerende robots voor automatische handelingen in open teelten, kassen en in dierhouderij systemen’. De primaire focus ligt op sleuteltechnologieën gecombineerd met use cases en kennisvragen. Aangezien FME zich richt op samenwerking in binnen- en buitenland, zijn er een aantal internationaliseringsprojecten. Ook in de toekomst zal internationalisering en het verbreden van samenwerking hoog op de agenda staan.

Ttadda

Het omgaan met arbeidstekorten door veroudering van boeren, de toename van duurzaamheidseisen en de problematiek rondom klimaatverandering zijn een probleem voor boeren in Nederland en daarbuiten, zeker ook in Japan. Om deze uitdagingen aan te pakken biedt dit project een veelbelovende internationale samenwerking waarbij we plantwetenschap en nieuwe sensortechnologie samenbrengen met AI en robotica om de aardappelketen te optimaliseren en te werken naar een duurzame kringlooplandbouw.

Lees meer over dit project

Data Driven Agrifood Future

FME ziet dat de industrialisatie van onze voedselproductie veel heeft gebracht, onze leden zijn wereldkampioen op dit vlak. We zien nu dat het ook een keerzijde heeft, op de huidige wijze doorgaan is geen optie. We herkennen dat ons huidige voedselsysteem de kwetsbaarheid van onze aarde vergroot. Daarom moeten we een omslag maken naar een duurzame, ecologische en natuurinclusieve vorm van landbouw en voedselproductie.

Lees meer over dit project

NxtGen Higtech – Handsfree production

Wereldwijd staan we voor meerdere uitdagingen op gebied van klimaat, arbeid, gelijkheid en biodiversiteit waarin de manier waarop we voedsel produceren een belangrijke rol speelt. De sector is verantwoordelijk voor een groot deel van de mondiale uitstoot, afname van biodiversiteit en waterverbruik. De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde mensen die in de agro-food productie willen werken komt steeds meer onder druk.

lees meer over dit project

PPS Handsfree Production in Agrifood

Het is steeds lastiger om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden die in de agrofood en glastuinbouw sectoren willen en kunnen werken. Dit is een van de kritische succesfactoren voor de ontwikkeling van deze sector in de komende decennia. Er is een versnelling nodig rond de ontwikkeling van innovatieve robots die menselijk handelen kunnen vervangen en die in specifieke omgevingen samen kunnen werken met mensen.

lees meer over dit project

The Next Fruit 4.0

De afgelopen jaren is in het project Fruit 4.0 succesvol gewerkt aan nieuwe technologie en datamanagement voor de Nederlandse fruitteelt. Dit project krijgt op initiatief van onder andere FME en onder projectleiding van Wageningen Universiteit (WUR) nu een vervolg in het project The Next Fruit 4.0.

lees meer over dit project

Orchard of the Future

Nederland en Washington State zijn wereldwijd belangrijke fruitteelt regio's: grote exporteurs van voedings- en landbouwproducten die de top in wetenschap en technologie huisvesten. Beide regio's staan voor de uitdaging van een duurzame en toekomstbestendige voedsel- en landbouwindustrie. Internationale samenwerking is van belang om deze transitie mogelijk te maken.

lees meer over dit project

Global CEA

Nederland en Californië zijn wereldwijd de grootste exporteurs van voedings- en landbouwproducten en huisvesten de top in wetenschap en technologie. Beide regio's staan voor de uitdaging van een duurzame en toekomstbestendige voedsel- en landbouwindustrie. Internationale samenwerking is van belang om deze transitie mogelijk te maken.

lees meer over dit project

FME in de regio: innovatieprojecten

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Hierbij organiseren wij regionale samenwerking, matchmaking tussen bedrijven en netwerken, en initiëren en realiseren we innovatieprojecten.

Het onderstaande project staat in het teken van Smart Farm en Horticulture:

Wil je meer weten over alle projecten in de regio? 

Meer weten over fme in de regio

Updates

Eerdere updates

Sluiten