NxtGen Higtech – Handsfree production

Greenhouse

Wereldwijd staan we voor meerdere uitdagingen op gebied van klimaat, arbeid, gelijkheid en biodiversiteit waarin de manier waarop we voedsel produceren een belangrijke rol speelt. De sector is verantwoordelijk voor een groot deel van de mondiale uitstoot, afname van biodiversiteit en waterverbruik. De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde mensen die in de agro-food productie willen werken komt steeds meer onder druk. Arbeid in de sector wordt als zwaar en repeterend ervaren. Daarnaast neemt de vraag naar lokale, verse en gezonde producten in diverse verschijningsvormen toe en er is sterke behoefte aan snelle, schaalbare en betrouwbare voedselproductiesystemen.

Autonome voedselproductie kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Als Nederland hebben we alles in huis om de voedselproductie, land- en tuinbouw systemen van de toekomst te ontwerpen, te bouwen en te verkopen. 

FME, Wageningen UR, TNO en Holland HighTech werken daarom sinds enkele maanden aan een Nationaal Groeifonds voorstel, met de naam NXTGEN HIGHTECH. In het investeringsprogramma wordt een nieuwe generatie hightech equipment ontwikkeld: voor de toekomstige generatie, gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en technologie-onafhankelijkheid. Het programma kent drie onderdelen:

  1. Een toepassingsprogramma voor hightech equipment ontwikkeling gericht op (nieuwe) toepassingsdomeinen en maatschappelijke uitdagingen: Biomedische productietechnologie, Semiconductor Equipment, Laser Satcom, Flexibele microfabrieken voor composieten, Handsfree Agrifood en Productieapparatuur voor Energieopslag en –conversie.
  2. Een verdiepingsprogramma gericht op de ontwikkeling van hightech-equipment-sleuteltechnologieën: (Opto)mechatronica, Cyberphysical systems / Robotica, Semicon devices / Lithografische systemen, Dunne film / Plasmatechnologie, Bionanotechnology, Smart Industry en System engineering.
  3. Ecosysteemactiviteiten ter versterking van het gehele hightech equipment innovatie-ecosysteem: het creëren van een lange-termijnblik en het ontwikkelen van organiserend vermogen in het ecosysteem.

Binnen het programma is FME betrokken als trekker van het Handsfree Agrifood toepassingsprogramma. Binnen dit domein zijn drie innovatiepakketten vormgegeven, open teelt/veeteelt, tuinbouw en voedselverwerking, waarbinnen projecten gedefinieerd worden die technologieën ontwikkelen met een uitstraling en inzetbaarheid naar de andere sectoren en domeinen. Het geheel aan projecten zet sterk in op het faciliteren van samenwerking, standaardisering en kennisdeling door Handsfree productie in al haar facetten te realiseren, te demonstreren en te toetsen op acceptatie in het ecosysteem op fysieke locaties voor de 3 verschillende sectoren. Diverse stakeholders zijn actief betrokken bij de uitvoering. Dit zijn zowel de bedrijven, als de kennisinstellingen, netwerkorganisaties, ministeries en eindgebruikers.

Om samen te kunnen versnellen heeft dit project als doel om een aantal prototypes van een nieuwe generatie robots te ontwerpen en om handelingsperspectief te ontwikkelen rond relevante kennisvragen die spelen rond robotisering. Door het combineren van verschillende domeinen onder één groeifonds, is er snelle uitwisseling tussen projecten en technologieën mogelijk en kunnen de thema’s elkaar versterken.

Meer informatie of meedoen?

Neem contact op met Marcel van Haren, Programmamanager Landbouw, Water & Voedsel.