arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Investeer in innovatieve technologie om stikstof veehouderij effectief te reduceren

29 maart 2021
Marcel van Haren

De uitstoot van stikstof (N2) in Nederland moet flink gereduceerd worden. Stikstofoxiden (NOX) worden voornamelijk uitgestoten door industrie en verkeer. De landbouw is voor het belangrijkste deel verantwoordelijk voor de uitstoot van ammoniak (NH3).

door Marcel van Haren, programmamanager Landbouw, Water & Voedsel bij FME

De veehouderij heeft in de afgelopen decennia al een aanzienlijke daling gerealiseerd in de totale jaarlijkse stikstofemissie uit ammoniak. We staan echter met elkaar voor de uitdaging om de stikstofemissie verder te reduceren. Dit kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. Door het verminderen van de veestapel
  2. Door het toepassen van innovatieve technologieën

Effectiever, duurzamer en aangenamer

Nederlandse techbedrijven ontwikkelen veel technische innovaties om de veehouderij effectiever, duurzamer en aangenamer voor de dieren maken. Hieronder vallen ook innovaties die de stikstofdepositie reduceren. Denk aan de Lely Sphere van Lely, het innovatieve membraan van MEZT  en de BeddingCleaner en CowToilet van Hanskamp. Met bijvoorbeeld het gebruik van de CowToilet kan maar liefst tot 50% stikstof gereduceerd worden! Met toepassing van de uitvindingen van deze FME-lidbedrijven wordt met zekerheid de ammoniakemissie in de veehouderij gereduceerd en kunnen de veehouders hun belangrijke rol in onze dagelijkse voedselvoorziening voortzetten. Zeker met het oog op de groeiende wereldbevolking en de daarbij sterk toenemende vraag.

Vrijleven stal
Vrijleven stal die wordt schoon gemaakt met BeddingCleaner

Kans op verplaatsing probleem

De Nederlandse melkveesector is een topspeler binnen de wereldwijde zuivelmarkt, met een efficiënte productie en een bovengemiddelde diergezondheid. Als we de zuivelproductie in Nederland reduceren wordt er buiten onze grenzen meer geproduceerd op een vaak minder efficiënte manier, waarmee de impact op het klimaat groter zal zijn.

Saneren of innoveren

De overheid stelt op twee manieren subsidies beschikbaar voor de veehouderij om de stikstofemissie de komende jaren terug te dringen: (1) door opkopen en saneren van veehouderijen en (2) voor innovatie en technische oplossingen in de stal. Onderzoek en berekeningen door FME-lidbedrijf Lely wijzen uit dat een euro belastinggeld, geïnvesteerd in innovatieve stalsystemen voor de melkveehouderij, 7,5 keer meer oplevert aan stikstofreductie dan wanneer deze euro belastinggeld als subsidie wordt gebruikt voor het opkopen en saneren van melkveehouderijen. Voor hetzelfde geld is veel meer resultaat in stikstofreductie te bereiken als we kiezen voor innovatie en technische oplossingen.

Tijd voor een nieuwe koers

Tijd om dus een nieuwe koers in te slaan en te investeren in innovatie! FME is ervan overtuigd dat we door middel van technologische innovatie het verschil kunnen maken, waarmee we de stikstofuitstoot reduceren én tevens de Nederlandse melkveesector en het dierenwelzijn verbeteren.

Lely Discovery
Mestrobots houden de vloer schoon, waardoor hygiënegerelateerde problemen worden tegengegaan.

Taskforce Toekomstbestendige stallen

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Lees meer over de Taskforce Toekomstbestendige stallen
Sluiten