arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Pensioengevend maken van ploegendiensttoeslag

3 november 2023

Tijdens het pensioenoverleg met vakbonden is gesproken over verschillende onderwerpen die van belang zijn bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Werkgevers en vakbonden zitten over veel van de onderwerpen die over de overgang gaan op één lijn.

Op donderdag 2 november hebben sociale partners gesproken over onder andere het pensioengevend maken van de ploegendiensttoeslag. Vakbonden vinden dit onderwerp zeer belangrijk. Zij hebben laten weten dat als over dit onderwerp geen afspraak gemaakt wordt, er een blokkade ontstaat voor de rest van de bespreking over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Standpunt FME

Voor FME is dit onderwerp ook zeer belangrijk. De PME-pensioenregeling kent de mogelijkheid waarbij de werkgever kiest of de ploegendiensttoeslag meetelt voor de pensioenopbouw. Het is een vrijwillige module. Werkgevers zijn geen voorstander van het op sectorniveau verplicht pensioengevend maken van de ploegendiensttoeslag en willen dit overlaten aan het overleg op ondernemingsniveau. 
Veel werkgevers hebben de ploegendiensttoeslag - direct of indirect - pensioengevend gemaakt bij hun bedrijf. Dat maakt het lastig om een collectieve afspraak te maken. De decentrale afspraken zijn onder andere een hoger loon dan het minimum in de cao en hogere ploegendiensttoeslagen. Verplichte pensioenopbouw over ploegendiensttoeslag doet afbreuk aan de afspraken die decentraal gemaakt zijn.

Werkgevers zijn bovendien van mening dat de pensioenonderhandelingen zich richten op het overeenkomen van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor PME. Werkgevers willen dat doen door zo dicht mogelijk bij de huidige pensioenregeling te blijven. Het aanbrengen van een wijziging in het pensioengevend maken van de ploegendiensttoeslag vinden werkgevers niet passen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het maakt het onnodig gecompliceerd en in het landelijke pensioenakkoord is afgesproken kostenneutraal over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Werkgevers stellen dan ook voor om in de onderhandelingen alleen te spreken over de onderwerpen die het nieuwe pensioenstelsel aangaan. 

Vervolg

Sociale partners hebben afgesproken zich te beraden op de ontstane situatie. FME vindt dat deelnemers aan het PME-pensioenfonds recht hebben op zoveel mogelijk duidelijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium. Vertraging in de besprekingen is niet in het belang van de deelnemers en brengt een risico met zich mee dat de overgang niet plaatsvindt op het voor de deelnemers meest gunstige moment.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.