arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Samenwerking nodig om innovatie van stalsystemen te versnellen

17 februari 2021
BeddingCleaner

Onlangs is het rapport ‘Ruimte voor Ondernemerschap en Innovatie’ ingediend bij minister Schouten en via een Kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer. De Taskforce ‘Versnelling Innovatieproces Stalsystemen’ is in opdracht van minister Schouten uitgevoerd. Ook FME was betrokken; als partner van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Advies over versnelling van innovatie van stalsystemen

Het rapport geeft advies over de versnelling van innovatie van stalsystemen en andere veehouderijoplossingen en de inrichting van een nieuw systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er ligt een grondige en breed gedragen analyse met concrete voorstellen. Er is een duidelijke lange termijn ambitie, maar er is ook aandacht voor de korte termijn. 

Belang van structurele samenwerking tussen publieke en private partijen

De strekking is dat we toewerken naar een systeem dat gebaseerd is op doelgericht beleid, in plaats van op middelengericht. En, terwijl hier de komende vier jaar aan wordt gewerkt, mag de energie, die duidelijk aanwezig is rond innovatie en de verduurzaming van de veehouderij, niet verzanden. Een belangrijk punt daarbij is het belang van structurele samenwerking tussen publieke en private partijen. Zo vraagt het rapport om een publiek-private regie-orgaan op te zetten, zodat inhoudelijke kennis kan worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving. Vanuit dit orgaan kunnen vervolgens pilots worden opgezet (ten minste 20) om innovaties te versnellen. 

Er zijn meer aanbevelingen, zoals rond de subsidieregeling voor brongerichte verduurzaming, het opzetten van een onafhankelijk tripartite kennisplatform, de internationale context en de EU, en nog meer.  

Nu aan de slag! 

FME is blij met het advies. Er ligt een denkrichting waar alle betrokkenen mee aan de slag kunnen en waarlangs brede samenwerking kan worden opgebouwd. Om daadwerkelijk versnelling in het innovatieproces te realiseren is doorpakken nu van belang. Zoals genoemd is de energie hiervoor binnen de sector en bij innovatieve bedrijven duidelijk aanwezig en spelen regionale initiatieven, zoals de Taskforce Toekomstbestendige Stallen in Noord-Brabant een belangrijke rol om die te kanaliseren. Zoals het rapport aangeeft (pagina 27):  

“Samenwerking tussen (innovatieve) veehouders en fabrikanten om te komen tot gezamenlijke subsidieaanvragen en/of de koppeling van innovatieve staltechnieken, is niet vanzelfsprekend.” 

Bouw voort op regionale initiatieven

Door middel van dit soort regionale initiatieven kunnen (innovatieve) veehouders, fabrikanten, onderzoekers elkaar vinden en aan de slag om, vanuit implementatie in de praktijk, kennis en ervaring op te doen en te delen. Om de beweging die rond de innovatie van stalsystemen is ontstaan goed te benutten stelt de FME/Taskforce Toekomstbestendige Stallen daarom voor om voort te bouwen op deze regionale initiatieven en deze op te schalen naar een landelijk niveau voor bredere kennisdeling en kruisbestuiving. 

Neem adviezen op korte termijn over

Daarnaast roept FME met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen het kabinet op om op korte termijn de adviezen van het rapport rond de Subsidieregeling Brongerichte Verduurzaming (Sbv regeling) zo veel mogelijk mee te nemen in de aankomende openstelling. De Sbv regeling stimuleert innovatie & verduurzaming van stallen.  

Samenwerking zoeken

In ieder geval zoekt FME met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen de samenwerking met andere initiatieven op en gebruiken wij dit advies om activiteiten extra kracht bij te zetten: niet wachten, maar juist bestaande energie gebruiken, kanaliseren en ondersteunen voor een, duurzamere veehouderij.

Lees meer over de Taskforce Toekomstbestendige stallen
Sluiten