arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Terugblik 2019: successen FME in Den Haag

17 januari 2020

De afdeling belangenbehartiging van FME volgt dagelijks politiek en beleid en zorgt dat de Tweede Kamer en de ministeries goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen in de technologische industrie en wat er nodig is om succesvol te kunnen ondernemen. Hieronder een selectie van belangrijke resultaten in 2019.

Smart Industry 

Afgelopen jaar is er in de Tweede kamer veel aandacht geweest voor de noodzaak om meer te investeren in sleuteltechnologieën. Het kabinet werkt nu - als onderdeel van haar groeistrategie om het verdienvermogen van Nederland in de toekomst veilig te stellen - aan een strategie om onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te versterken door investeringen in sleuteltechnologieën en technologie gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
Ook is het zeer positief dat de WBSO na een evaluatie in stand blijft en het kabinet onderzoekt hoe deze regeling ook beter benut kan worden voor Smart Industry toepassingen.
Europees heeft FME via haar voorzitter een bijdrage geleverd aan een belangrijk advies over het nieuwe Europese Industriebeleid die de huidige Europese Commissie aan het uitwerken is (High Level Round Table Industry2030). 

Smart Working 

Beter technisch onderwijs en aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt was een van de prioriteiten van FME in 2019. Mede dankzij onze inzet op deze thema’s zien wij dat er in 2020 meer geld gaat naar het Bèta en technisch onderwijs, waardoor universiteiten hun numeri fixi op technische studies kunnen afbouwen.
Ook gaat de minister van Onderwijs Van Engelshoven aan de slag met hybride docenten door de bevoegdheden te versimpelen en te onderzoeken hoe bedrijven financieel gestimuleerd kunnen worden om hun werknemers uit te lenen aan het onderwijs.
Daarnaast vinden de eerste stappen plaats om een doorbraak te realiseren op een Leven Lang Ontwikkelen, zoals via het STAP-budget, en krijgen digitale vaardigenheden een belangrijkere rol in het curriculum.  

Maatschappelijke uitdagingen 

 • Energie
  FME heeft deelgenomen aan verschillende klimaattafels waar de energietransitie werd vormgegeven. De FME-inbreng om energie-innovaties te versnellen heeft geresulteerd in de ophoging en verbreding van de subsidieregeling Demonstratie Energie Innovaties (DEI) van € 45 miljoen naar € 96 miljoen. Ook technologieën als waterstof en energieopslag kunnen nu gebruik maken van de regeling. Na informatie van FME over te complexe uitvoeringsregels in de regeling, heeft de Tweede Kamer met succes verzocht om deze regels aan te passen. 
  Uit de Klimaatroutekaart die FME heeft ontwikkeld blijkt dat netcapaciteit het grootste obstakel voor de energietransitie vormt. Naast netverzwaring zijn slimme technieken zoals energieopslag nodig. FME heeft de Tweede Kamer de noodzaak van energieopslag laten zien. Dit heeft geresulteerd in een verzoek aan de regering om een nationaal plan voor transport en opslag van energie te ontwikkelen. Ook heeft de Tweede kamer de regering gevraagd om in gesprek te gaan met de industrie om te zorgen dat de waterstofambities in het Klimaatakkoord geïnstrumenteerd worden. Dat waterstof enorme kansen biedt voor de Nederlandse maakindustrie bleek uit FME-waterstofrapport. 
 • Gebouwde omgeving
  Om het woningtekort snel op te lossen, is industrialisering van het bouwproces noodzakelijk. Door activiteiten van de bouwplaats te verplaatsen naar een fabrieksomgeving, ook wel prefabricage genoemd, wordt seriematige productie mogelijk. Zo kan de efficiëntie enorm toenemen. Minister Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaat nu samen met de sector te onderzoeken hoe het proces van digitalisering in de bouw versneld kan worden en hoe proeftuinen een impuls kunnen geven aan prefab bouwen. 
 • Agri & Food
  FME pleit ervoor om Nederland een voortrekkersrol te laten spelen in de ontwikkeling van Personalized Food. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd dit thema op te pakken met een Modern Preventiebeleid. FME werkt aan toekomstbestendige stallen en heeft daarbij 120 kansrijke technologieën geïnventariseerd om de stikstofuitstoot te verlagen. De minister van LNV wil als onderdeel van het beleid rond de stikstofcrisis nieuwe stikstoftechnieken stimuleren door een investeringsregeling open te stellen die brongerichte verduurzaming van stallen mogelijk maakt.  
 • Mobiliteit 
  De Nederlandse infrastructuur is voor een groot deel verouderd. Veel bruggen en tunnels zijn aangelegd vanaf de jaren ‘50. Door de veroudering van deze objecten neemt de kans op uitval en storingen toe wat leidt tot maatschappelijke hinder en economische schade. FME heeft gepleit voor het actiever inzetten van preventief onderhoud, ook wel smart maintenance genoemd. Het kabinet onderzoekt nu hoe duurzame innovatieve technieken, zoals smart maintenance, in het aanbestedingsbeleid vanuit de overheid kunnen worden meegenomen. 
 • Medische technologie 
  Technologie kan de zorg verbeteren. FME heeft een zorgagenda opgesteld waarin staat wat daarvoor nodig is. Eén van de knelpunten is dat kansrijke innovaties lastig tot opschaling komen. FME heeft verschillende cases met het ministerie van VWS besproken tijdens een Technologieberaad met als doel om tot concrete oplossingsrichtingen voor opschaling te komen. Ook heeft FME knelpunten gesignaleerd en ingebracht om de implementatie van de nieuwe wetgeving rond medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation) goed te laten verlopen.   
 • Internationaal 
  Innovatieprojecten vragen meer en meer om internationale innovatiesamenwerking. FME heeft zich met succes in 2019 hard gemaakt voor een internationaal innovatie- en handelsinstrument om bedrijven te helpen om dit soort grensoverschrijdende samenwerking op te zetten (zie ook ons standpunt hierover). Minister Kaag gaat hiervoor in 2020 een pilot van 4 miljoen starten op het gebied van voedselzekerheid, Agri & Food en waterbeheer. 
Sluiten