Bijeenkomst

Webinar | Taskforce Toekomstbestendige Stallen

 • Datum, tijd en plaats
  • 1 juli 2020 | 10:30 tot 12:00 | Integrale benadering | Online
  • 1 juli 2020 | 14:00 tot 15:15 | Maatschappelijke waarde | Online
  • 2 juli 2020 | 10:30 tot 11:45 | Combineren innovaties | Online
  • 2 juli 2020 | 14:00 tot 15:15 | Inzicht | Online
 • Contactpersoon
  Nicole de Borst
  (079) 353 12 93
  Mail mij
 • Doelgroep
  Bedrijven met interesse in toekomstbestendige stallen
 • Aanmelden voor
  1 juli 2020 - 09:00
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen (een samenwerking tussen FME, VNO-NCW, ZLTO en de Provincie Noord-Brabant) stimuleert vernieuwing in stalsystemen voor de uitdagingen waarvoor de veehouderij sector en andere betrokkenen zich gesteld zien. Naar onze overtuiging kunnen slimme technologieën helpen om stallen op een duurzame manier toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie.

Graag nodigen wij je uit voor deelname aan een of meerdere sessies. Hieronder vind je meer uitleg over de inhoud van de sessies. 

Woensdag 1 juli 10:30 - 12:00
Thema 1: een integrale benadering voor de toekomstbestendige stal 

Het gevaar bestaat dat innovatie rond de veehouderij van issue naar issue holt achter nieuwe beleidsnormen aan. De consequentie zou zijn dat veehouders de ene investering na de andere moeten doen om issue na issue op hun bedrijf op te gaan lossen. Onderwijl wordt de context waarbinnen de veehouder investeringsbeslissingen maakt complexer met een overvloed aan veranderende eisen en verwachtingen rond de stal en binnen de keten. De gevolgen: veel onzekerheid (over het volgende issue en de investeringsvraagstukken die daarmee samenhangen), investeringsspurts naar beleidsdeadlines toe en het risico dat de ene oplossing het volgende issue inleidt. Laten we voorkomen dat de urgentie van de stikstofcrisis ons in dit stramien duwt. 

De vraag: kunnen we ideeën en innovaties met elkaar verbinden zodat een investering t.b.v. van een issue als ammoniakemissies tevens voorsorteert op de mogelijke volgende of andere issues zoals kringlooplandbouw, dierenwelzijn, methaanuitstoot, CO2-neutraliteit, reductie gebruik antibiotica, weidegang, inclusieve landbouw etc. (en zonder de businesscase voor de veehouder uit het oog te verliezen). 

Woensdag 1 juli 14:00 - 15:15
Thema 2: maatschappelijke waarde EN een businesscase voor de veehouder

Omdat nieuwe, integrale, innovatieve systemen investeringen vragen, is een extra rendement (hogere opbrengsten dan wel lagere kosten) een belangrijke randvoorwaarde voor de veehouder om een systeem te gaan toepassen. In dit thema onderzoeken we mogelijkheden voor een voldoende interessante businesscase voor de veehouder bij het gebruik van in ontwikkeling zijnde innovaties voor een duurzame veehouderij. Samen kijken we hoe we de businesscases voor investeringen in deze technologieën voor de veehouder sterker kunnen maken. 

Mogelijkheden die we kunnen belichten en bespreken zijn:

 • De verwaarding van reststromen. Scheiding bij de bron levert alternatieve en waarschijnlijk kwalitatief betere reststromen op in de vorm van urine en dikke fractie. Hoe en wie werkt mee aan een businesscase voor de veehouder?
 • De generatie dan wel de besparing van energie. Er zijn verschillende systemen beschikbaar of in ontwikkeling die bij kunnen dragen aan een efficiënte energiehuishouding of energie-generatie op de boerderij. Daarnaast is het wellicht mogelijk dat nieuwe oplossingen voor emissiereductie, eventueel gekoppeld aan andere technologieën, energiebesparingen kunnen opleveren.
 • Dierenwelzijn met gezondere dieren met een betere opbrengst en wellicht ook een lagere behoefte aan antibiotica.
 • Additionele rollen voor de veehouder: binnen bv de kringloopeconomie, of b.v. waterbeheer, of klimaatbestendigheid.
 • Een betere prijs voor het eindproduct bv via een herkenbaar en traceerbaar label.
 • Andere kansen die wellicht tijdens de sessie worden geopperd.

Donderdag 2 juli 10:30 - 11:45
Thema 3: het combineren van innovaties (het bij elkaar brengen van elkaar versterkende oplossingen)

Het gaat in dit thema om het verbinden van innovaties die elkaar verder kunnen helpen t.b.v. een betere oplossing voor de veehouder. Dit kent eigenlijk twee verschillende subthema’s:

 • Het stapelen van innovaties om zo gezamenlijk aan de emissie-eisen te kunnen voldoen

Met het huidige beleid draagt een innovatie voor reductie aan ammoniakemissie pas bij aan het verkrijgen van een vergunning voor een veehouder als de innovatie is genoemd op de RAV lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) en daarmede is erkend als een oplossing waarmee een veehouder de vereiste emissiereducties kan halen. Bedrijven met innovaties die een deel van het vereiste percentage halen, kunnen enkel op de lijst komen als ze samenwerken met andere bedrijven met emissie-reducerende innovaties. Dit moet uiteraard wel gevalideerd worden alvorens het in aanmerking kan komen voor de RAV lijst. We kijken wie met wie zo’n samenwerking kan opzetten, zodat we weer een nieuwe oplossingencombinatie op de RAV lijst kunnen verwelkomen. 

 • Het verbinden van innovaties die elkaar nodig hebben om (sneller) succesvol te zijn.

Bij transities binnen systemen, zoals energietransitie, en dus ook binnen de veehouderij is de verandering van het ene aspect soms afhankelijk van een verandering elders. Zo blijven interessante innovaties misschien op de plank liggen omdat de markt eerst een andere innovatie nodig heeft (zie b.v. de relatie tussen laadpalen en elektrische auto’s). Eigenlijk zijn we benieuwd of er innovaties zijn die nu voor de veehouderij interessant worden omdat er een nieuwe markt voor ontstaat.

Bijvoorbeeld:

 • Door de opkomst van systemen die scheiden bij de bron ontstaat er een behoefte voor het verwerken van urine, het verwerken van dikke fractie, het vervoeren ervan en de toepassing ervan in bv de akkerbouw. Wanneer hier oplossingen voor komen versterkt dit vervolgens ook de vraag naar die eerdergenoemde systemen.
 • Door de toename van complexe technologieën in de stal ontstaat mogelijk een grotere behoefte aan systemen die bijdragen aan beheersing van de stal door de veehouder (voorspelbaar preventief onderhoud bijvoorbeeld).
 • Met dakpanelen die momenteel gebruikt worden voor o.a. kantoorgebouwen, kan klimaatbeheersing in de stal worden verbeterd en tegelijkertijd brandveiligheid worden verbeterd.
 • Sommige oplossingen voor emissiereductie hebben vernevelingstechnologie nodig.

Heeft jouw oplossing de technologie of expertise van een ander bedrijf nodig of heb jij een technologie die nu voor de veehouderij sector best interessant zou kunnen worden: meld je nu aan.

Donderdag 2 juli 14:00 - 15:15
Thema 4: meten, duiden en inzicht

Digitale technologie wordt in menig innovatiebeleid-stuk benoemd als belangrijke sleuteltechnologie voor maatschappelijke uitdagingen en transities. Dat is niet voor niets. De ontwikkelingen in digitale technologie gaan exponentieel snel en al veel is beschikbaar, zo ook voor de veehouderij. De vraag die we hier willen stellen is hoe we deze sleuteltechnologie kunnen inzetten om de transitie naar een emissie-vrije en duurzame/ toekomstbestendige veehouderij te ondersteunen en te versnellen. Sowieso is voor het meten en duiden van resultaten een belangrijk component voor het valideren van nieuwe emissiearme stalsystemen.
Er komen steeds meer sensoren op de markt en de ontwikkeling is dusdanig dat deze ook in prijs zullen dalen. Ook kunnen internet of things toepassingen gebruikt worden in nieuwe technologie op de boerderij. Hoe kunnen we deze technologie inzetten om a) voldoende bruikbare data op te halen en b) deze data omzetten in bruikbare en betrouwbare informatie voor de veehouder, voor de keten, voor toeleveranciers, voor kennisinstellingen en voor overheidsinstanties en toezichthouders wellicht. 

Uiteindelijk, zo hopen we, helpt digitale technologie ons straks om, naast beleid gericht op middelen-voorschriften, ook een beleid gericht op resultaat-voorschriften mogelijk te maken die wellicht op basis van realtime data kan worden gehandhaafd. Tevens verwachten we dat het genereren en delen van data bedrijven in de agrifoodketen helpt om al itererend een steeds optimaler functionerende (kringloop) keten op te bouwen.