Energie en klimaat

Wil je duurzaam ondernemen, dan besteed je aandacht aan het verbruik van elektriciteit, gas en (fossiele) brandstoffen. Ook vanuit vergunningverlening is dat een vereiste.

Bij het behalen van milieudoelstellingen gaan CO2-reductie en energiebesparing hand in hand. Drie stappen komen daarbij aan de orde, ook wel de Trias Energetica genoemd:

 1. Beperken van de energievraag (primaat bij energiebesparing)
 2. Het gebruik van duurzame energie
 3. De ‘resterende’ energiebehoefte bij het gebruik van fossiele brandstoffen op een zo efficiënt mogelijke en schone wijze invullen

Ondernemers vragen zich af welke besparingsmogelijkheden er zijn en welke alternatieven er zijn. Is het gebruik van duurzame energie bekeken? Zijn mijn producten energiezuinig? Is de terugverdientijd zodanig dat maatregelen ingepland en uitgevoerd (moeten) worden? 

De technologische (maak)industrie heeft – naast de eigen rol bij energie-efficiencyverbetering – ook de kennis, technologie en producten in huis die anderen in staat te stellen bij te dragen aan het realiseren van de milieudoelstellingen. En onze technologische industrie is meer dan bereid verder te investeren in duurzame technologie.

Inzet FME

FME informeert en adviseert je over CO2-reductie en energiebesparing. Denk bijvoorbeeld aan:

 • CO2-emissiehandelssysteem (ETS)
 • Meerjarenafspraken energie efficiency (MJA3 en MEE)
 • Ecodesign
 • SER Energieakkoord voor duurzame groei
 • Erkende sectormaatregelen voor energiebesparing
 • Belastingen op de milieugrondslag (energiebelasting en opslag duurzame energie)
 • Bijzondere overheidssubsidies
 • Ketensamenwerking via de FME-clusters met onder meer een lobby voor meer innovatie en toepassing van duurzame producten

Regelmatig organiseren wij over dit thema voor ondernemers relevante workshops en voorlichtingsbijeenkomsten.

Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE)

Bedrijfsleven en overheid zijn in de convenanten MJA3 en MEE ambitieuze afspraken aangegaan over energie-efficiencyverbetering tot 2020. Dit geldt voor een uitgebreide groep bedrijven met een aanzienlijk(er) energieverbruik. FME en veel FME-lidbedrijven nemen deel aan deze aanpak, die tot positieve resultaten leidt.

SER Energieakkoord voor duurzame groei

Op allerlei terreinen is het SER Energieakkoord voor de uitvoering van het Nederlandse energiebeleid tot aan 2020/2023 zeer belangrijk. Ook FME werkte intensief mee aan de totstandkoming van het akkoord en maakt deel uit van de SER Borgingscommissie die voor de daadwerkelijk goede uitvoering van het akkoord moet zorgen. Alle informatie over dit akkoord is te vinden op www.energieakkoordser.nl. Voor een grote groep bedrijven zijn de volgende instrumenten van belang:

Energiesubsidies

Ook op het gebied van energie is een scala aan nationale regelingen beschikbaar waarover FME contacten onderhoudt met ministeries, meestal die van Economische Zaken en van Infrastrctuur en Milieu. Veel regelingen kun je ook vinden via de website Antwoord voor Bedrijven.  Die portal geeft toegang tot informatie over de details van elke regeling. Bij elkaar gaat het om vele honderden miljoenen euro’s budget per jaar.

 

 

Ketensamenwerking

Voor ketensamenwerking en versterking van industriële activiteiten van lidbedrijven heeft FME het Cluster Energy en het Cluster Bebouwde Omgeving opgericht. Elk cluster werkt planmatig met een jaaragenda die is opgesteld in overleg met de participerende bedrijven en partijen in de keten.

FME Cluster Energy

Meer weten?
Robert van BeekBeleidsadviseur