Een gezond en duurzaam bedrijfsleven

FME omarmt de ontwikkelingen op het terrein van Circulaire Economie. Wel is van belang dat daarbij sprake is van een gedeelde en evenredige verantwoordelijkheid tussen producenten en consumenten. FME roept de overheid op de regie te nemen en een langetermijnvisie op het terrein van Circulaire Economie en rondom de leveringszekerheid van grondstoffen te ontwikkelen.

Ten einde grondstoffen schaarste het hoofd te kunnen bieden is van belang dat alle beschikbare kennis en techniek wordt benut. Zo is diepzeemijnbouw een kansrijke ontwikkeling die door het ontbreken van een wettelijk kader onbenut blijft.

FME zet in op een gezond en duurzaam bedrijfsleven. Het Energieakkoord voor duurzame groei moet met versterkte inzet worden uitgevoerd, inclusief meer focus op energiebesparing in de gebouwde omgeving (renovatie en nieuwbouw) en industrie.

Met de klimaatresultaten van Parijs in mondiaal perspectief moet de EU/Nederland één bovenliggende CO2 doelstelling centraal gaan stellen en de focus leggen op de meest kosten efficiënte realisaties om de gestelde CO2 doelen te bereiken.

download

Samen werk maken van

FME omarmt de ontwikkelingen op het gebied van Circulaire Economie mits daarbij sprake is van een gedeelde en evenredige verantwoordelijkheid tussen producenten en consumenten.

Download de FME Industrieagenda 2016-2018

Belemmeringen in de praktijk zoals de te beperkte handhaving van de Wet Milieubeheer of de salderingsregeling (waardoor de toepassing van flexibele energie technieken wordt belemmerd) moeten worden weggenomen en financiële instrumenten ten aanzien van de gebouwde omgeving en industrie moeten versterkt worden. Zo geldt: Nederland moet toe naar ambitieuze grootschalige energiebesparing. Daarnaast moet een grenswaarde voor duurzame bouwmaterialen in het Bouwbesluit worden ingevoerd waarmee vraagsturing wordt bevorderd.

Belangrijk is dat de overheid ondersteuning biedt aan de opschaling van pilots en demonstratie-installaties van doorbraaktechnologieën met een aanjaagfunctie voor de rest van de economie en die grote toegevoegde waarde op maatschappelijk vlak hebben. Dit is van groot belang voor een toekomstbestendige en duurzame Nederlandse industriële basis.

Ook de aanpak van andere energie onderwerpen leidt tot grote voordelen. Als voorbeelden noemen wij: een flexibele energiemarkt waarin vraag en aanbod goed zijn afgestemd. Hiervoor moeten de huidige zeer succesvolle pilots en technieken worden opgeschaald naar grotere (demonstratie) projecten. Als het gaat om windenergie, offshore windtechnologie -en installaties,  heeft Nederland sterke spelers. Door te blijven investeren in innovatie, zal windenergie sneller een betaalbare energiebron worden. Dat geldt ook voor andere technologieën.

Gezond binnenklimaat

Schone lucht in woningen, scholen en kantoren is essentieel voor gezonde en productieve mensen. De kwaliteit van leven wordt door toenemend ouderdom steeds belangrijker. Hoge kosten in de zorg kunnen  worden vermeden door een gezonde binnenluchtkwaliteit binnenshuis. De effecten van fijnstof in woningen op de gezondheid van mensen is bijvoorbeeld een factor 10 meer dan meeroken. Betere luchtkwaliteit in woningen, scholen en kantoren  draagt significant bij aan een gezonder en productiever leven. FME pleit voor meer bewustwording van het belang van gezonde binnen luchtkwaliteit en meer aandacht voor de prestaties en kwaliteit van luchtinstallaties in de gebouwde omgeving.

Grondstofjes.jpg

Verdienkracht en vooruitgang

FME Industrieagenda 2016-2018

Voor een ondernemend, digitaal en veilig Nederland