Inzetten op een circulaire economie

De leveringszekerheid van grondstoffen is een belangrijk thema voor de technologische industrie. FME zet zich in voor blijvende beschikbaarheid van essentiële grondstoffen.

Zowel leveringszekerheid als de prijzen van grondstoffen staan onder druk. Dat heeft diverse oorzaken:

 • De wereldbevolking neemt in rap tempo toe, waardoor de vraag naar natuurlijke hulpbronnen toeneemt. Belangrijker nog is dat – door de economische groei van de opkomende economieën en de toename van de wereldwijde middenklasse – de vraag naar consumptiegoederen sterk stijgt en zal blijven stijgen.
 • Grondstoffen zijn ‘eindig’; er is dus een maximum aan de natuurlijke beschikbaarheid van grondstoffen. Voor veel grondstoffen geldt dat er nog veel voorrradig is en het maximum nog lang niet bereikt, maar van andere is bekend dat de beschikbare hoeveelheid zeer beperkt is. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor zeldzame aardmetalen.
 • De kosten voor grondstoffen nemen toe omdat sommige grondstoffen steeds moeilijker te ontginnen zijn.
 • Er is sprake van toenemende regulering en beperkingen door overheden als het gaat om het daadwerkelijk winnen van grondstoffen. Dit vanwege de gevolgen voor mens en milieu.
 • Overheden nemen maatregelen om de bedrijven uit eigen land te bevoordelen bij de verdeling  van grondstoffen.
 • Er is steeds vaker sprake  van onderbrekingen in de leverbaarheid van grondstoffen.
 • De prijsvolatiliteit neemt toe, onder meer door speculatie op de commoditymarkten en door politieke instabiliteit in grondstofrijke landen.
 • In een aantal grondstofmarkten is sprake van een concentratie van aanbieders, die  de prijsvorming kunnen beïnvloeden of zelfs beheersen (oligopolie).

Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting de komende jaren én decennia doorzetten. Ook Nederland heeft daarmee te maken. Onze technologische industrie is een grondstofafhankelijke sector en 'voelt' dat dus in een vroeg stadium.

Inzet FME

FME zet zich in voor blijvende beschikbaarheid van essentiële grondstoffen voor onze industrie. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

 1. Schaarste en sterke prijsvolatiliteit moeten worden tegengegaan en waar nodig moet naar alternatieven worden gezocht.
 2. Nodig is een actieve Nederlandse overheid, die toeziet op leveringszekerheid van belangrijke grondstoffen voor de Nederlandse industrie. Samenwerking op Europees niveau is dan noodzakelijk.
 3. De belangrijkste sectoren die te maken hebben met (toekomstige) grondstoffenschaarste werken nauw samen, zoals georganiseerd in het Platform Grondstoffen van VNO-NCW.
 4. Gewerkt wordt aan een Kennisplein Grondstoffen met een makel- en schakelfunctie, waardoor het probleemoplossend vermogen van het Nederlands bedrijfsleven (en dus van bedrijven in de technologische industrie) wordt vergroot. Ook komt er een innovatieagenda grondstoffen die aansluit bij de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s).
 5. Internationale samenwerking van zowel overheid als bedrijfsleven (o.a. met de Duitse RohstoffAllianz en Rohstoffagentur is voorwaarde voor succes.
 6. FME-bedrijven en -branches krijgen eenvoudig toegang tot het Kennisplein zodat business cases op het gebied van circulaire economie kunnen worden ontwikkeld.