Een koersvast en toekomstbestendig innovatiebeleid

FME steunt de koers van het bedrijfslevenbeleid, dat inzet op een excellent ondernemingsklimaat voor alle bedrijven met focus op een aantal topsectoren. Het is van groot belang continuïteit te bieden in beleid en door te gaan met deze moderne manier van innovatie- en industriebeleid. Laten we daarbij de maatschappelijke uitdagingen nog centraler stellen. Nederland heeft daarbij, met een sterke technologische industrie en een wijdvertakte ICT-infrastructuur, een goede uitgangspositie.

Strook_huisman.jpg

Winst valt er te behalen door naast de samenwerking met het ministerie van Economische Zaken de verbinding met andere departementen structureel verder te versterken en cross-sectorale samenwerking te versnellen. De beste beleidsmix voor de verdienkracht van vandaag en morgen is een combinatie van gerichte investeringen in innovatie en vernieuwing én optimale randvoorwaarden. Daarom pleit FME voor:

 • Bestendiging van de innovatie instrumenten (WBSO/RDA) en behoud goed vestigingsklimaat door middel van de Innovatie box-regeling. Meerjarige zekerheid is de beste voedingsbodem voor private investeringen in innovatie.
 • Nederland heeft de afgelopen jaren prioriteit gegeven aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Nu budgettaire ruimte ontstaat, pleit FME ervoor een groter deel van het overheidsbudget te investeren in de vernieuwing en verdienkracht van de technologische industrie. Het keren van de dalende overheidsuitgaven in R&D en innovatie heeft daarbij prioriteit. Naast investeringen in onderzoek en innovatie vanaf fundamenteel tot toegepast onderzoek, pleit FME voor een structurele impuls voor de Smart Industry Actieagenda.
 • Naast de focus op de topsectoren is het ook van belang de goede internationale concurrentiepositie van Nederland vast te houden en te verbeteren. Naast generieke impulsen is het van belang dat er geïnvesteerd wordt op specifieke terreinen, zodat  die ook in de toekomst verzekerd blijven van internationale niche-posities:

Lucht- en Ruimtevaartsector[1]: Een krachtig Nederlands lucht- en ruimtevaartbeleid is een vereiste voor het behouden en het uitbouwen van de vooraanstaande niche-positie van de Nederlandse ruimtevaartsector. Alleen zo kunnen we bij blijven dragen aan innovatieve ruimtevaartprojecten en aan de inzet van ruimtevaartdata voor tal van toepassingen die grote impact hebben op het dagelijks leven. FME benadrukt dat Nederland haar beleid om steeds minder aan lucht -en ruimtevaartprogramma’s uit te geven moet keren.

liggend_Ray Main Twizzle38565335retouch by Owen.jpgIn Nederland hebben we een hoogtechnologisch Marinebouwcluster, die moet kunnen fungeren als belangrijke strategische partner voor Defensie in Nederland. Bij de komende vervangingsprojecten van de Koninklijke Marine is het van belang dit Marinebouwcluster actief te betrekken om zo in gezamenlijkheid tot de beste vervanging te kunnen komen en tevens de overheid als launching customer op te laten treden als impuls voor innovatie en werkgelegenheid in Nederland.

Een betere koppeling tussen innovatie en export is voor bijvoorbeeld de maritieme sector, die haar verdienkracht op markten buiten Europa heeft, van groot belang. Door verdere proces- en productinnovatie kunnen onder andere scheepsbouwers concurrerend blijven en wordt de Nederlandse maakindustrie versterkt.

 • Standaardisatie[2]: Technologische innovaties zijn gebaat bij goede standaarden en de internationale acceptatie daarvan. Aanwezigheid en financiering van onafhankelijke en internationaal vooraanstaande instituten voor de Nederlandse industrie zijn van groot belang.
 • Vernieuwing van processen en producten vraagt om snelle en doorlopende aanpassing van wet- en regelgeving. Neem de liften, in deze sector is volop geïnnoveerd alleen loopt de wet nog achter, de overheid moet zorgen dat deze aangepast wordt.

liggend_Agri&Foof (1).jpgStimulering van innovaties op het gebied van mobiliteit, zorg en voedselzekerheid

Technologie en innovatie dragen bij aan een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur. Nederland loopt in dynamische verkeersmanagement voorop. De komende jaren doen autonome voertuigen hun intrede op de Nederlandse wegen. Zonder aanpassingen van de infrastructuur staan deze autonome voertuigen nog meer in de file dan nu het geval is. Iets wat tot grote maatschappelijke kosten zal leiden. Nederland moet inzetten op behoud van haar kennis en kunde en grootschalig inzetten op de aanpassing van de infrastructuur om coöperatieve en connected verkeerstechnologie mogelijk te maken. Deze ontwikkeling biedt ook nieuwe kansen voor het anders betalen voor mobiliteit; dynamische betaalsystemen lossen de toenemende congestieproblemen op en bieden het enige alternatief voor teruglopende inkomsten uit brandstofaccijns.

 • Ook de problemen in de spoorsector zijn door de technologische industrie op te lossen. Nauwere samenwerking met beheerders van infrastructuur en rollend materieel leiden tot minder storingen, levensduurverlenging en tevreden reizigers. Door het splitsen van de spoorsector zijn delen van de sector van elkaar vervreemd. Als opdrachtgever en aandeelhouder dient de overheid deze samenwerking te stimuleren en te belonen.
 • De CO2 uitstoot als gevolg van transport zal door middel van nieuwe technologieën verder moeten worden gereduceerd. Door een integrale aanpak waarbij voertuigproducenten, toeleveranciers, infrastructuur en gebruikers samenwerken zal een versnelling van de CO2 reductie kunnen worden gerealiseerd.
 • De beste zorg tegen de laagste prijs, dat is wat iedereen wil. Innovaties in de medische technologie maken de zorg toekomstbestendig en kosteneffectief. Te veel worden deze innovaties gehinderd door verkokering in het stimuleringsbeleid[2]. Door demografische uitdagingen en hoge kosten wordt het zorgstelsel in de toekomst onhoudbaar. Mogelijkheden voor efficiencyslagen worden nu te weinig benut, terwijl door middel van de inzet van de industrie veel meer besparingen mogelijk zijn. Om de zorg beter, betaalbaar en menselijk te houden, is meer aandacht voor medische technologie onontbeerlijk.
 • Het combineren van de twee sterktes van Nederland, HighTech en AgrifoodTech, via strategische samenwerkingen is essentieel om de leidende positie op het gebied van landbouw in de wereld te behouden. Nederland heeft een van de beste uitgangsposities om de leverancier en oplosser te zijn om overal in de wereld de lokale voedselvoorziening op orde te krijgen – technology for ‘Local for Local’.

liggend_Productie 3.jpgInnovatiegericht inkopen

De schaalgrootte van Nederland vormt een perfecte basis om nieuwe technologie en innovaties uit te testen. Gebruik de Nederlandse thuismarkt als springplank voor de export. De Nederlandse overheid moet de komende periode innovatiegerichter gaan inkopen, zodat minimaal de doelstelling van 2,5%[3] ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Ook moet er worden opgeschaald. De impact van mogelijke maatregelen moet worden vergroot. De tijd is nu aangebroken om op te schalen van pilots naar snelle grootschalige uitvoering. Een actieve stimulerende en faciliterende rol voor de overheid is nodig. Concreet pleit FME er voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen op twee manieren sterk te verbeteren:

 • Neem een grenswaarde voor duurzame bouwmaterialen in het Bouwbesluit op. Dit stimuleert de vraag naar duurzaam bouwen en renoveren.
 • De kwaliteit en het niveau van duurzame producten kan verder omhoog als met name lagere overheden het accent niet langer leggen op het aanbestedingsproces, maar controleren of het beloofde kwaliteits- en duurzaamheidsniveau daadwerkelijk is bereikt.

Dit draagt bij aan verduurzaming, kostenbesparing en beloont bedrijven die investeren in duurzame producten en diensten.

download

Voor een ondernemend, digitaal en veilig Nederland

De technologische industrie maakt de toekomst. Om onze belangrijke positie op een onzekere wereldmarkt te behouden, vraagt de technologische industrie om een koersvast innovatiebeleid met hervormingen om ondernemend, digitaal en veilig een bijdrage te blijven leveren aan de verdienkracht en vooruitgang van Nederland.

Download de FME Industrieagenda 2016-2018
 • [1] Uit Kansenmeldpunt FME; december 2015: mbt regelgeving die vernieuwing in de weg zit en kansen om de verdienkracht van de technologische industrie te vergroten
 • [2] Uit Kansenmeldpunt FME
 • [3] In de Bedrijfslevenbrief van september 2011 gaf het kabinet aan zich erop te richten 2,5% van het inkoopbudget van circa 60 miljard euro te laten besteden aan innovatiegericht inkopen. Dit is 1,5 miljard euro.
Ruimte voor innovatieve oplossingen?

> Ja, graag!