Blog12.02.2019
Door: Lindsay Hopmans

Brexit: hoe verder met je commerciële contracten?

De Brexit zorgt voor ingrijpende veranderingen bij bedrijven die zaken doen met Britse partners. Moeten je algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden vanwege de Brexit ook worden aangepast? Of breder: moet je in het kader van garantie en aansprakelijkheid voor de levering van producten na de Brexit rekening houden met andere regels?

Geen gevolgen voor toepasselijk recht

952.jpgDe rechten en verplichtingen bij internationale levering moeten worden afgeleid uit de afspraken die daarover tussen leverancier en afnemer zijn gemaakt. Als geen afspraken zijn gemaakt voor een specifiek onderwerp, is vaak wel in algemene voorwaarden bepaald dat Nederlands of Brits recht van toepassing is. Het genoemde recht is dan van toepassing. Dat is nu zo en dat verandert niet door de Brexit. Dit geldt trouwens ook bij levering naar andere landen, of dat nu EU-lidstaten zijn of bijvoorbeeld Afrikaanse of Aziatische landen.

Als je geen afspraken maakt over welk nationaal recht van toepassing is, geldt nu in relaties tussen Nederlandse en Britse partijen een EU-Verordening die bepaalt of Brits of Nederlands recht van toepassing is. Die verordening is na de Brexit niet meer van toepassing. Dan moet op grond van regels van Nederlands en Brits recht worden bepaald welk recht van toepassing is. Toepassing van Nederlands of Brits recht kan, afhankelijk van het onderwerp, tot verschillende uitkomsten leiden. Om onzekerheid en onduidelijkheid te voorkomen is het advies om steeds afspraken te maken over het toepasselijke recht en daarbij zo mogelijk voor Nederlands recht te kiezen.

Risico vertraagde levering

Een belangrijk aandachtspunt is nog wel dat de Brexit tot grote vertraging van de levering kan leiden door gewijzigde douaneformaliteiten. Het is de vraag voor wiens rekening en risico deze vertraging komt als de overeengekomen leverconditie (Incoterm) aangeeft dat levering pas  plaatsvindt bij aflevering op locatie van de klant. Het risico gaat dan ook pas over bij die aflevering. Vertraging door factoren waarop de leverancier geen invloed heeft komen dan voor zijn rekening en risico.

Leveranciers zouden een beroep kunnen doen op overmacht/force majeure door te stellen dat zij er niets aan kunnen doen dat de aflevering van producten wordt opgehouden door de gewijzigde douaneformaliteiten.

Leveranciers moeten er rekening mee houden dat rechters kunnen oordelen dat het voor iedere weldenkende leverancier voorzienbaar was dat de Brexit en de daaruit voortvloeiende gewijzigde douaneformaliteiten grote vertraging zullen opleveren. Er wordt immers al maanden gesproken over een harde Brexit als reëel scenario. Die voorzienbaarheid kan dan in de weg staan aan een beroep op overmacht/force majeure. Leveranciers die zich hebben verplicht tot levering na 28 maart 2019 op basis van een leverconditie die uitgaat van levering in het Verenigd Koninkrijk, doen er daarom goed aan om vervroegd te leveren, zodat er ruimte is om eventuele vertraging door de douaneformaliteiten te compenseren.

Ook bij levering Ex Works, FCA en volgens andere levercondities die uit gaan van levering in Nederland, moet rekening worden gehouden met aansprakelijkheidsrisico’s door vertraagde levering. Een rechter kan oordelen dat het, ondanks die leverconditie, de verantwoordelijkheid van de leverancier is om rekening te houden met vertraging, gezien het grote belang van de Britse klant bij levering op een bepaalde datum. Ook dan is denkbaar dat een rechter de leverancier aansprakelijk houdt voor schade door de vertraging. Dit ligt echter duidelijk minder voor de hand, want de keuze voor een bepaalde leverconditie wordt juist gemaakt om de risico’s te verdelen. Bij bijvoorbeeld levering Ex Works gaat het risico al van de leverancier over op de afnemer op locatie van de leverancier, dus in Nederland. Die wordt niet door de Brexit vertraagd. Als na die levering en risico-overgang vertraging plaatsvindt door oorzaken waar de leverancier geen invloed op heeft, komt dit in principe voor rekening en risico van de afnemer.

Deze opmerkingen gelden natuurlijk ook voor situaties dat een Britse leverancier moet leveren aan een Nederlandse afnemer. Als afnemer kun je met grote vertragingen in de levering door een Britse leverancier worden geconfronteerd. Als levering op een bepaalde datum heel belangrijk is, is het advies om bij de Britse leverancier aan te dringen op eerdere levering van producten voor transport naar Nederland, ongeacht de juridische risicoverdeling.

Wil je door een FME-advocaat getraind worden in de spelregels bij internationale verkoop en levering?

 

event

ORGALIM-voorwaarden voor internationale verkoop

ORGALIM-voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie dat je als leverancier producten aan afnemers buiten Nederland verkoopt en levert, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor installatie/montage van deze producten. Lees meer

Direct aanmelden
€ 300 p.p.
€ 600 p.p.