Nieuws05.03.2019

FME uit zorgen over eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen

FME reageerde deze week op het voorstel voor het wijzigen van het Bouwbesluit om daarin eisen op te nemen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Op vier specifieke punten uit FME haar zorgen.

  1. Energieprestatie eisen | FME vindt de nu voorgestelde energieprestatie eisen te laag en niet ambitieus genoeg. FME pleit ervoor om deze sterker te verhogen, zodat deze in ieder geval hoger uitkomen dan de bestaande eisen, zoals die volgens de oude (EPC-)methode werden berekend.

  2. Opwekkingsrendement elektriciteit | Het voorgestelde opwekkingsrendement van elektriciteit, de PEF-waarde van 1,45 is als rekenfactor in de BENG-regelgeving opgenomen. Dit komt voort uit een opwekkingsrendement van 69%. Dit is onrealistisch hoog en absoluut niet in lijn met de huidige en ook niet met de nabije werkelijkheid. Bij toepassing van deze hoge rendementsfactor wordt de inzet van elektrische apparaten op oneigenlijke gronden met een te hoog verwachtingsrendement gewaardeerd. De elektriciteitsrekening valt voor de gebruiker door het  opwekkingsrendement in de praktijk veel hoger uit. FME pleit voor een opwekkingsrendement (PEF-waarde) van 2,1 (47%) wat in lijn is met het Europese gemiddelde. Dat voorkomt dat burgers zich straks bedrogen voelen bij de keuze voor elektrische oplossingen. Bij een stijgend aandeel elektrische energie in de energiemix heeft ook een afwijking van de PEF daarnaast nog extra grote gevolgen. 

  3. Natuurlijk opgewekt gas | In het plan voor BENG wordt volledig voorbijgegaan aan natuurlijk opgewekt gas zoals waterstof en biogas. FME pleit ervoor om in de methodiek niet voorbij te gaan aan deze mogelijkheden maar deze in de methodiek op te nemen. Zeker in de wetenschap dat er een ook een bestaand gasnetwerk al beschikbaar is en gas nodig zal blijven om verschillen tussen vraag en aanbod van energie op te vangen.

  4. Totstandkoming Rekenmethodiek NTA 8800 | FME vindt het zorgelijk dat er normen en methodieken (BENG, NTA8800) worden opgesteld onder zeer grote tijdsdruk. Hierdoor is er onvoldoende ruimte is geboden om te komen tot voldoende gedegen uitwerking van een aantal normparameters en te veel gebruik wordt gemaakt van ruw bepaalde standaard waarden (zogeheten forfaitaire waarden). FME pleit dan ook voor ontwikkeling van methoden om gebouwen te beoordelen op uiteindelijke energieprestaties in plaats van een methodiek gebaseerd op met veel forfaitaire waarden. Hierbij dient ingezet te worden op het monitoren van werkelijke energieprestaties van gebouwen om de validiteit van de methodiek te waarborgen.

Reactie internetconsultatie voorstel BENG