Nieuws20.12.2017

Gezamenlijk op weg naar een klimaatakkoord

Op 13 en 14 december was de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de Tweede Kamer. In het debat gaf de minister van EZK Wiebes onder meer duidelijkheid over de klimaatplannen die staan vastgelegd in het regeerakkoord.

liggend_ir.e.d.wiebes-5179.jpgKlimaatakkoord

Minister Wiebes pleitte tijdens de begrotingsbehandeling voor de totstandkoming van een klimaatakkoord. In dit klimaatakkoord staat de CO2-reductiedoelstelling van 49% centraal, die in samenwerking met het bedrijfsleven, NGO’s en kennisinstituten wordt opgesteld. De uitwerking van het klimaatakkoord wordt uiteindelijk vastgelegd in een nog te ontwikkelen Klimaatwet.

Minister Wiebes gaf in het debat aan dat over de hoogte van de reductiedoelstelling niet valt te onderhandelen. Wel wil de minister praten over de mogelijke inzet van verschillende CO2-reductietechnieken om de CO2-doelstelling te halen. Vanuit een technologie-neutrale opvatting wordt gekozen uit bestaande en toekomstige reductietechnieken, die op een kosteneffectieve manier invulling geeft aan de klimaatplannen van de regering. Deze aanpak is volledig in lijn met de visie van FME. FME is ook positief over de reactie van de minister om de hoogte van de C02-reductiedoelstelling niet nationaal maar Europees af te spreken.

Handhaving

FME heeft in haar brief richting de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat de wet Milieubeheer momenteel gebrekkig wordt gehandhaafd. Minister Wiebes erkent de problematiek rondom de wet Milieubeheer. De minister geeft daarbij aan dat hij een handhavingssysteem wil ontwikkelen waarin scherper wordt voorgeschreven welke milieumaatregelen moeten worden doorgevoerd. Concreet wordt door de minister voorgesteld om een meldingsplicht in te voeren waarbij via omgekeerde bewijslast wordt gecontroleerd of milieumaatregelen zijn uitgevoerd. Bovendien zorgt een aangenomen motie van GroenLinks ervoor dat de energiebesparingsverplichting in de wet milieubeheer wordt verbeterd en aangevuld.

CO2-opslag

Al eerder heeft de minister aangegeven dat de opslag van CO2 niet vanuit de SDE+ regeling wordt gefinancierd. FME is blij met dit besluit van de minister. Hierdoor blijft de ontwikkeling van duurzame technologieën in toekomstige jaren gewaarborgd.