Nieuws19.02.2018

Gezocht: bedrijven die bijdragen aan betere zorg voor chirurgische patiënten

Samen met onder andere TNO, KNGF, UMC Maastricht en een aantal andere Nederlandse ziekenhuizen zijn we bezig een Health Deal voor te bereiden voor gepersonaliseerde, perioperatieve zorg (‘Better In, Better Out’).

Operatiekamer 660x440.jpgHiervoor zoeken we minimaal vijf bedrijven die actief zijn op gebieden als fysiotherapie, revalidatiezorg, het bevorderen en monitoren van functioneren thuis en voedingsondersteuning, zodat we gezamenlijk een betere zorg voor chirurgische patiënten kunnen aanbieden. Ook willen we een business-case inrichten die we op 15 mei kunnen indienen bij het ministerie van VWS.

Als deelnemer kom je in contact met koplopers uit het werkveld en raak je betrokken bij innovatieve zorg op het gebied van prevalidatie, waar technologie naar verwachting een uitgebreide, ondersteunende rol kan spelen

Interesse?

Heb je interesse om hieraan deel te nemen, stuur dan een e-mail naar zorg@fme.nl. De deadline voor aanmelding is 1 maart.

De Health Deal 'Better In, Better Out'

Het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) levert actieve ondersteuning bij de voorbereidingen voor een Health Deal voor gepersonaliseerde, perioperatieve zorg. Op diverse plaatsen in het land is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met dit vernieuwende soort zorgverlening, bijvoorbeeld in de vorm van ‘Better In, Better Out’ patiëntenpaden.

Neem deel

‘Better In, Better Out zorg biedt onder meer fysiotherapeutische prevalidatie en voedingsadviezen voor hoog-risico (kwetsbare) patiënten en zorgt zodoende voor minder complicaties, kortere opnameduur en versneld functioneel herstel na de operatie.

Wegnemen knelpunten

Tot dusverre kwam het echter nog niet tot nationale opschaling van dit soort zorgpaden, door knelpunten zoals transmurale bekostiging. De overheid wil helpen deze knelpunten bij het opschalen van innovaties weg te nemen, door een Health Deal te ondersteunen, die publiek-private samenwerkingen aan zorgvernieuwingen stimuleert. Dit is een initiatief van de ministeries van VWS en EZK. Diverse regionale (koploper)ziekenhuizen hebben inmiddels hun deelname en bijdrage aan deze Health Deal toegezegd. 

Grotere rol fysiotherapie en diëtetiek bij ‘Better In, Better Out’

Bij ‘Better In, Better Out’ zorgpaden is het aandeel fysiotherapie en diëtetiek per kwetsbare patiënt groter dan bij reguliere zorg. Ziekenhuisfysiotherapeuten en -diëtisten spelen namelijk een leidende rol bij screening en risicostratificatie van patiënten voorafgaand aan een ingreep. Eerstelijns-fysiotherapeuten en diëtisten kunnen vervolgens invulling geven aan prevalidatie in de vorm van prevalidatie, in de eigen omgeving van de patiënt. Prevalidatie is erop gericht, dat patiënten optimale fitheid bereiken voorafgaand aan hun chirurgische ingreep. Na de ingreep, dragen ziekenhuisfysiotherapeuten zorg voor een snel herstel en spoedig ziekenhuisontslag. Vervolgens nemen, indien nodig, de eerstelijns-fysiotherapeuten het stokje over om functioneel herstel te optimaliseren en versnellen. 

Preoperatieve zorgverleners die breder getraind en ervaren zijn, kunnen zich dus in de markt onderscheiden en met hun ervaring bijdragen aan verdere zorgpad-verbetering. Daarbij kunnen ze ondersteunende middelen goed gebruiken.