Nieuws05.12.2017

Introductie Controleprotocol bij toepassing Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft onder andere als doel werknemers beter te beschermen tegen onderbetaling. Sinds de invoering van de wet in juli 2015 zijn ook opdrachtgevers bij wanbetaling aansprakelijk voor achterstallig (cao-)loon waarop een medewerker - in dienst bij een onderaannemer - recht heeft. Om ervoor te zorgen dat je als opdrachtgever correct handelt, is er nu het Controleprotocol WAS Compliance. Hiermee is een uniform systeem ontwikkeld waarbij je als opdrachtgever de juiste controles kunt uitvoeren en bespaar je tijd en geld.

liggend_Bouw Nederland_WAS.jpgMomenteel zijn er al zo'n dertig controles op basis van het protocol uitgevoerd en hebben diverse opdrachtnemers daarmee kunnen aantonen dat het verschuldigd loon is voldaan, de zogenaamde 'vergewisplicht'. Check de punten uit het protocol als jouw bedrijf met onderaannemers werkt. Lees ook onze uitgebreide factsheet Controleprotocol WAS Compliance die we voor je hebben opgesteld. 

Gezamenlijke contractuele bepalingen

  1. Naleven arbeidsvoorwaarden | Opdrachtnemer verplicht zich de wet- en regelgeving, alsook de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (waaronder een van toepassing zijnde cao), na te leven en na te doen leven door de eigen medewerkers van Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden (zoals onderaannemers, opdrachtnemers, leveranciers) en/of arbeidskrachten die door of via een of meer derden ter beschikking worden gesteld.
  2. Audits, controles en loonvalidaties | Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast en verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties en Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan door de Opdrachtgever of Principaal ingestelde controles, audits of loonvalidaties zoals controles op basis van het Controleprotocol WAS Compliance. Indien uit de controles, audits of loonvalidaties naar voren komt dat Opdrachtnemer niet het verschuldigd loon betaalt, komen de kosten van de controle, audit of loonvalidatie, alsmede bijbehorende kosten, voor rekening van de Opdrachtnemer.
  3. Voorwaarden (zoals certificeringen en keurmerken) | Opdrachtnemer dient, indien dit door de Opdrachtgever als voorwaarde gesteld wordt, aan te tonen dat wordt voldaan aan de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (waaronder een van toepassing zijnde cao). Bij inlening van arbeidskrachten wordt alleen (direct of indirect) ingeleend van een entiteit die in het bezit is van een SNA-keurmerk (www.normeringarbeid.nl) en (dus) voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm.
  4. Verdere uitbesteding of het inlenen van personeel | Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de uitvoering van (enig deel van) de Overeenkomst niet aan een derde partij overdragen of uitbesteden noch gebruik maken van ingeleende werknemers. Opdrachtgever kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden.
  5. Kettingbeding | Opdrachtnemer kan, voor zover de voorwaarden opgenomen in lid 4 dat toelaten, een overeenkomst met derden aangaan ten behoeve van de werkzaamheden voor, levering aan of dienstverlening aan Opdrachtgever. In deze overeenkomst wordt expliciet opgenomen dat (i) deze voorwaarden integraal deel uitmaken van die overeenkomst, en (ii) deze voorwaarden integraal door middel van een kettingbeding deel uitmaken van elke door die derde te sluiten overeenkomst. Opdrachtnemer neemt in zo’n overeenkomst met derden voor wat betreft de Wet aanpak schijnconstructies de rechtspositie in van opdrachtgever en de derde die van opdrachtnemer, conform hetgeen is bepaald in deze voorwaarden. Op die manier wordt gewaarborgd dat deze voorwaarden in de keten van aannemers/opdrachtgevers/leveranciers worden doorgelegd en integraal van toepassing zijn in de gehele keten.
  6. Procedure misstanden | Opdrachtnemer zal Opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte stellen van elke loonvordering ingesteld door of vanwege een arbeidskracht die werkzaamheden voor Opdrachtgever (heeft) verricht. Opdrachtnemer spant zich bij (signalen van) misstanden in om deze binnen een redelijke termijn op te lossen.

Download factsheet Controleprotocol WAS Compliance