Nieuws11.04.2018

Koningsdag en Bevrijdingsdag 2018: hoe zit het ook alweer?

Voor Metalektro, Metaal en Techniek en Technische Groothandel

Elk jaar komen deze feestdagen voorbij. Hoe zit het ook alweer: heeft de medewerker vrij of juist niet? Een overzicht.

Koningsdag

Koningsdag.jpgDe nationale feestdag 27 april (Koningsdag) is een doorbetaalde vrije dag als deze op een reguliere werkdag valt. Dat geldt voor zowel de cao Metalektro, de cao Metaal en Techniek als de cao Technische Groothandel. In 2018 valt Koningsdag op een vrijdag.

Wat ontvangen medewerkers die deze dag wel werken?

 • Metalektro
  Als de medewerker op een in de cao erkende feestdag werkt, dan gelden die uren als overuren. De medewerker heeft recht op betaling van die (over)uren of op vervangend vrijaf in de vorm van tijd-voor-tijd en een overurentoeslag over de gemaakte overuren. De toeslag bedraagt in dat geval 82,8% per uur¹ (zie artikel 4.14.4.e). ¹ 82,8% of 182,8% van de uurverdienste bij een uurverdienste van 0,58% van de maandverdienste.
  Als de medewerker in ploegendienst werkt, dan bedraagt de toeslag 182,8% per uur¹ (zie artikel 4.12 lid 4 voor de details).
  In geval van continuarbeid heeft de onderneming een aparte regeling getroffen.  
 • Metaal en Techniek
  Als de medewerker op een feestdag werkt, dan bedraagt de vergoeding (salaris plus toeslag) 1,12% van het maandsalaris per uur (zie artikel 42 lid 2d van de cao voor de details).
  Werkt de medewerker op een feestdag en de werkgever stelt hem in de gelegenheid op een andere dag in dezelfde of daaropvolgende week vrijaf te nemen, dan bedraagt de vergoeding 0,607% van het maandsalaris per uur voor de op de feestdag gewerkte uren.
 • Technische Groothandel
  Salaris voor die dag plus een toeslag van 100% plus een extra verlofdag.

Bevrijdingsdag

Sinds 1959 geldt de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om in de lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven met behoud van loon. In lang niet alle sectoren wordt deze aanbeveling opgevolgd. Is 5 mei 2018 een vrije dag met behoud van loon? Nee, dat is in geen van de drie cao’s het geval. Dit jaar valt 5 mei op een zaterdag.

 • Metalektro
  In de cao Metalektro 2015-2018 is 5 mei niet als feestdag aangemerkt; ook niet in lustrumjaren. Op grond van de huidige cao hebben medewerkers dus geen recht op vrijaf met behoud van loon. Het staat ondernemers natuurlijk vrij op dit terrein eigen beleid te voeren.
  FME adviseert de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid niet over te nemen en geen extra betaalde vrije dag te geven. Met als argument dat het totaal van betaalde vrije tijd – feestdagen, vakantiedagen en vrije roosteruren – een zodanige omvang heeft dat verdere verkorting van de arbeidsduur niet wenselijk is. Wil een medewerker vrij zijn op Bevrijdingsdag, dan kan hij daar een dag uit zijn tegoed aan vrije dagen voor gebruiken.
  FME beveelt aan medewerkers die daar om vragen een vakantiedag of vrije roosteruren te verlenen op 5 mei, voor zover de werkomstandigheden zich daar niet tegen verzetten.
 • Metaal en Techniek
  De cao Metaal en Techniek 2017-2019 bepaalt in artikel 19 het volgende: als cao-partijen 5 mei uitroepen tot nationale feestdag waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 25e vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de medewerker volgens zijn dienstrooster arbeid zou verrichten.
  Cao-partijen hebben 5 mei 2018 niet uitgeroepen tot nationale feestdag waarop niet wordt gewerkt. Op grond van de huidige cao hebben medewerkers dus geen recht op vrijaf met behoud van loon en is geen sprake van een collectieve vakantiedag.
  Dit betekent ook dat als medewerkers 5 mei aanstaande werken, zij geen aanspraak hebben op de extra vergoeding voor feestdagen (zoals bedoeld in artikel 42, lid 2, sub d). Het is namelijk geen feestdag.
 • Technische Groothandel
  De cao Technische Groothandel merkt Bevrijdingsdag in lustrumjaren aan als vrije dag met behoud van loon. In 2018 is geen sprake van een lustrumjaar, dus medewerkers hebben die dag geen vrij. Vraagt een medewerker voor 5 mei een vrije dag aan, dan kan die verleend worden als de werkomstandigheden dat toestaan.