Nieuws14.05.2018

Marktomvang industriële energiebesparing tenminste 800 miljoen euro per jaar

Investeringen in industriële energie-efficiency zijn zeer kosteneffectieve klimaatmaatregelen. Dat blijkt uit een onderzoek dat op initiatief van FME door de Topsector Energie is uitgevoerd. Een portfolio van energie efficiency projecten in de Nederlandse industrie blijkt een ruim vier maal grotere impact te hebben dan een investering in een groot offshore windpark (7,2 miljoen euro per PJ bespaarde fossiele energie versus 29,9 miljoen euro per PJ opgewekte hernieuwbare energie).

liggend_afb onderzoek.jpgVolgens de onderzoekers hebben kosteneffectieve besparingsmaatregelen een veel hogere prioriteit nodig bij overheid en industrie. Uit het onderzoek blijkt ook dat de markt voor industriële energie-efficiency in potentie zeer groot is. Alleen al het portfolio van de door de Nederlandse industrie voorgenomen maatregelen voor de periode 2017 tot 2020 heeft een investeringsomvang van 2,2 miljard euro. Een deel van deze projecten kwalificeert zich voor cofinanciering door privaat kapitaal van lange termijn institutionele investeerders.

A model approach to finance industrial energy efficiency projects

Tegelijk concludeert het onderzoek dat de helft van de voorgenomen investeringsmaatregelen onzeker is of niet wordt uitgevoerd vanwege gebrek aan investeringsruimte, gebrekkige handhaving, regie, kennis of adequate financieringsconstructies zoals ESCO’s. In het onderzoek is uitgebreid gekeken naar de situatie in Italië, een land dat op gebied van energiebesparing koploper is in Europa. In Italië wordt duidelijk anders omgegaan met financiering, handhaving, implementatie en incentivering van energiebesparende maatregelen.

 

Klimaatrendement investeringen in energie efficiency technologie zeer hoog

Het onderzoek bevat een zestal aanbevelingen voor overheid, bedrijven en institutionele investeerders om deze kosteneffectieve maatregelen voor de transitie naar een CO2-arme economie te versnellen zoals:

  • Realisatie van het nog onbenutte potentieel vereist een hogere prioriteitstelling door onder meer betere handhaving van bestaande wetgeving en implementatie van het Energy Efficiency Directive.
  • Daarnaast moet een uniforme methodiek worden ontwikkeld om makkelijker meer privaat kapitaal in te zetten voor de financiering van energie-efficiency projecten in de industrie.
  • Verder kan het vergroten van de bekendheid van alternatieve financieringsmodellen bij de technologie-leveranciers een extra impuls geven aan de afzet van energie-efficiënte technologie.

FME is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Het geeft aan dat er nog veel kansen zijn voor energie-efficiënte technologieën en dat belemmeringen op gebied van financiering opgelost kunnen worden. Dat is goed nieuws voor onze leden die de markt kunnen voorzien van innovaties met een positieve klimaatimpact.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het TKI Energie en Industrie van de Topsector Energie in samenwerking met onder andere FME, Energie Nederland, Universiteit van Utrecht, NLII, Deltalinqs, RVO, Rijksuniversiteit Utrecht en het ministerie van EZK.