Blog07.11.2017
Door: Hans van Rigteren

Nieuw kabinet opereert Wwz-patiënt met chirurgische precisie

Dat de Wwz een aantal storende weeffouten bevatte, daar waren vriend en vijand het over eens. Het lukte echter niet in het polderoverleg tot een oplossing te komen waar zowel werkgevers als werknemers mee konden leven. De onderhandelende partijen voor het kabinet-Rutte III blijken echter goed te hebben geluisterd, want in het regeerakkoord is een aantal belangrijke knopen doorgehakt c.q. zijn pijnpunten opgelost. Het gaat om een aantal pragmatische ingrepen die met chirurgische precisie in het Wwz-bouwwerk van Asscher zijn aangebracht.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht.
 • In het huidige stelsel kan alleen op basis van elk van de afzonderlijke ontslaggronden een ontslag worden verkregen. In het kabinetsplan kan ook een cumulatie van ontslaggronden, bijvoorbeeld verwijtbaar handelen, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie voldoende zijn voor een beëindiging. Tegenover deze verbetering voor werkgevers staat dat als een werkgever deze cumulatie nodig heeft om tot een beëindiging te komen de kantonrechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding bovenop de reeds verschuldigde transitievergoeding.
 • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding in plaats van pas na 24 maanden.
 • De transitievergoeding gaat voor elk jaar dienstverband eenderde maandsalaris bedragen, ook als de arbeidsovereenkomst langer dan tien jaar heeft geduurd. De overgangsregeling voor 55-plussers blijft gehandhaafd.
 • De mogelijkheid om scholingskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen wordt verruimd.
 • De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd van 24 maanden naar 36 maanden, de situatie voor de WWZ.
 • Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte verkort van twee naar een jaar.
 • De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd tot vijf maanden als een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt. Voor meerjaarscontracten (meer dan twee jaar) wordt de proeftijd drie maanden.
 • Het nieuwe kabinet zal het reeds bij de Tweede Kamer liggende voorstel om werkgevers te compenseren voor de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid doorzetten.
 • De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover een risico wordt gelopen in het geval een van hun werknemers arbeidsongeschikt wordt aanzienlijk beperkt. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve uniforme premie geheven.
 • De wet DBA wordt ingetrokken en vervangen door een nieuwe wet.

liggend_surgery_surgeon_operation_portrait_face_head_medical_health-1080573.jpg!d.jpgUit bovenstaande wijzigingen blijkt dat de balans enigszins is doorgeslagen in het voordeel van de werkgevers. Met name de bekorting van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven, de versoepeling van het ontslagrecht door invoering van de cumulatiegrond en de doorgezette compensatie voor betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte betekenen een aanzienlijke verbetering voor werkgevers. Doel van deze wijzigingen is echter onder andere het stimuleren van de banengroei. Zonder deze wijzigingen zou deze met name in het midden en kleinbedrijf sterk achter blijven.

De voorstellen zoals geformuleerd in het regeerakkoord zijn voorlopig nog geen wet. Gezien echter het feit dat de voorgenomen wijzigingen oplossingen voor breed erkende pijnpunten zijn, mag verwacht worden dat de wetsvoorstellen binnen maximaal een jaar na het aantreden van het kabinet-Rutte III in werking zullen treden.

Hans van Rigteren is sinds 1982 advocaat en werkt vanaf 1997 bij FME. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenrecht. Hij adviseert werkgevers op het brede terrein van het arbeidsrecht en behandelt procedures rond ontbinding van de arbeidsovereenkomst, disfunctioneren, kennelijk onredelijk ontslag, ontslag op staande voet, medezeggenschapskwesties, concurrentiebeding, ontslag statutair directeur, regres loonschade, arbeidsongevallen en aansprakelijkheid (inclusief strafrechtelijke afdoening), pensioenkwesties, reorganisaties en daarmee samenhangende arbeidsrechtelijke aspecten.

Antwoord op elke vraag

FME Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht in de technologische  industrie. Advies nodig? We kunnen je helpen met het maken van goede afspraken met medewerkers, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsrechtelijke valkuilen. Het eerste uur van eerstelijns advies van FME Advocaten is gratis voor FME-leden.

Lees meer over FME Advocaten

Meer weten?
Hans van RigterenAdvocaat