Nieuws27.11.2018

Premies, premiegrenzen en overige gegevens sociale verzekeringen per 1 januari 2019

De premies voor de volks- en werknemersverzekeringen voor 2019 zijn vastgesteld.Per 1 januari 2019 gelden de onderstaande percentages.Tussen haakjes zijn de getallen geplaatst die tot het eind van 2018 gelden.

Rekenregels1.jpg

Werkloosheidwet

Rekenregels2.jpg

 1. Maximum inkomen premies volksverzekeringen
  Het maximum inkomen waarover de premies volksverzekeringen worden geheven bedraagt voor 2019 € 34.300,- (€ 33.994,-) per jaar, onder voorbehoud van goedkeuring van belastingplan 2019.
 2. Geen franchise
 3. Maximum premieloon
  Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt conform de Wet harmonisering en vereenvoudiging op een jaarbedrag vastgesteld. Bij de berekening van het dagbedrag dient gerekend te worden met 260 dagen.
  Het maximum premieloon voor 2019 bedraagt voor een loontijdvak van:
  a) een dag: € 215,10 (was € 210,05)
  b) een week(= 5 dagen): € 1.075,51
  c) vier weken(= 20 dagen): € 4.302,07
  d) een maand (= 21,75 dagen): € 4.660,58e) een jaar (= 12 x een maand): € 55.927 (was € 54.614,-)
 4. Maximum premie-inkomensgrens Zorgverzekeringswet
  De maximumpremiegrens Zorgverzekeringswet is (conform de wet uniformering loonbegrip) gelijkgetrokken met de grens voor de werknemersverzekeringen en bedraagt € 55.927,- per jaar (€ 54.614,-). De inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven bij de werkgever en vergoed door de werkgever. Het genoemde percentage van 6,95 % is onder voorbehoud. Dit percentage is pas definitief, na publicatie van de betreffende ministeriële regeling.
 5. WLZ-premie
  Het genoemde percentage is onder voorbehoud. Dit percentage is pas definitief, na publicatie van de betreffende ministeriële regeling.
 6. Uniforme opslag kinderopvang
  De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door een opslag op de Aof-premie.
 7. Rekenpremie Werkhervattingskas
  Deze rekenpremie bestaat uit twee componenten (de WGA- en de Ziektewet-rekenpremie).
 8. Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2019
  Op grond van (artikel 38, lid 1 van) de Wet financiering sociale verzekeringen stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) jaarlijks een aantal parameters en premies vast die als basis dienen voor de berekening van de WGA en de ZW-premies van bij het UWV verzekerde werkgevers.

  In onderstaande tabellen staat het overzicht van de belangrijkste premies en parameters Whk, zoals deze door de Raad van Bestuur van het UWV in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 van 3 september 2018 zijn gepubliceerd.

  Premies en parameters Werkhervattingskas 2019
  Rekenregels3.jpg
  Sectorale premies Whk 2019 (kleine werkgevers)
  Rekenregels4.jpg
  Verhalen gedifferentieerde WGA-premie
  Volgens de wetgeving kan de werkgever die verzekerd is bij het UWV maximaal de helft van de gedifferentieerde WGA-premie verhalen op zijn werknemers. De eigenrisicodrager kan (als er geen private verzekering is afgesloten) de helft van de WGA-lasten of (als er wel een private verzekering is afgesloten) maximaal de helft van de verzekeringspremie op de werknemers verhalen. Omdat de private verzekeringspremie meer kan omvatten dan alleen het WGA-risico, kan alleen het deel van de premie dat betrekking heeft op het WGA-risico wordem verhaald.
 9. Uitkeringsbedragen sociale verzekeringen 2019
  De uitkeringsbedragen sociale verzekeringen voor 2019 zijn nog niet vastgesteld. Zodra wij de gegevens daarover van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ontvangen, zullen wij jullie nader informeren.