Nieuws08.09.2017

Toelichting op uitvoering derde WW-jaar

Op 6 september 2017 heeft de Stichting van de Arbeid een nieuwe brief gepubliceerd voor cao-partijen over de reparatie van het derde WW-jaar. In deze brief wordt de definitieve regeling op hoofdlijnen toegelicht. De documenten die betrekking hebben op de uitvoering van het derde WW-jaar zullen een dezer dagen op de website www.spaww.nl worden geplaatst.

liggend_Shutterstock_cao_lowres_001.jpgAchtergrond

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben sociale partners op centraal niveau afgesproken om de versobering in de hoogte en duur van de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen te repareren met een private aanvulling. De regeling is bedoeld om werknemers, die werkloos of arbeidsongeschikt geworden zijn na afloop van de WW-/WGA-uitkering, een aanvullende uitkering te kunnen verstrekken. Voorts wordt de beperkte opbouw van WW-uitkeringsrechten vanaf 2016 hersteld. Beide uitkeringen gezamenlijk resulteren in een gelijke uitkering van de WW/WGA van vóór 2016.

Stichting van de Arbeid

In de afgelopen jaren is de Stichting van de Arbeid druk bezig geweest met het ontwikkelen van een landelijke regeling. Er is een landelijke uitvoeringsorganisatie geselecteerd, RAET. Er is een landelijke stichting Private Aanvulling WW & WGA (Stichting PAWW) opgericht. Voorts is er een nieuw juridische construct, de zogeheten verzamel cao ontwikkeld. En tot slot heeft de Stichting van de Arbeid recent de laatste hand gelegd aan de teksten van de verzamel cao en bijbehorende stukken.

Cao Metalektro en cao Metaal en Techniek

Cao-partijen in de Metalektro en in de Metaal en Techniek maakten afspraken over het derde WW-jaar.  Nu de Stichting van de Arbeid klaar is met de uitwerking van de landelijke regeling en het kabinet recent relevante wetgeving heeft aangepast, kunnen de gesprekken met vakbonden over de uitvoering van die afspraken worden gevoerd. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitkomsten vind je meer informatie op onze website.

Meer weten?

Bekijk de brief van de Stichting van de Arbeid over de reparatie van het derde WW-jaar.