Nieuws12.07.2019

Uitslag vier-meting banenafspraak bekend

Werkgevers hebben ook in 2018 ruim voldaan aan de doelstelling van de banenafspraak om tenminste 43.500 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit cijfers van de zogeheten vier-meting die staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezonden aan de Tweede Kamer.

Banenafspraak

De banenafspraak is een belangrijk onderdeel van het Sociaal Akkoord uit 2013 en houdt in dat werkgevers in het bedrijfsleven en bij de overheid eind 2025 125.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting eind 2012 voor deze doelgroep moeten hebben gerealiseerd. De banen zijn bestemd voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Uitslag vier-meting

De opgave voor werkgevers in de marktsector en overheid tot en met 2018 was om 43.500 extra banen te realiseren ten opzichte van de nulmeting; 31.000 in de sector markt en 12.500 in de sector overheid. Deze doelstelling is met 51.956 extra banen ruim gehaald.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat er eind 2018 in totaal 44.017 voor rekening komen van de marktsector en 7.950 voor rekening van overheidswerkgevers. Daarmee hebben werkgevers in de markt ruimschoots voldaan aan de doelstelling voor het derde jaar van 30.000 (cumulatief). De banengroei bij de overheid is wederom achtergebleven bij het wettelijk aantal afgesproken aantal van 12.500 (cumulatief).

Quotumverplichting publieke sector?

In 2018 is de banenafspraak op verzoek van de Tweede Kamer (motie Nijkerken-De Haan c.s.) aangepast. Er wordt inmiddels geen onderscheid meer gemaakt tussen markt en overheid. Ook is besloten om het systeem voor werkgevers te vereenvoudigen en in de transitie daar naar toe geen onomkeerbare stappen te nemen en/of kosten te maken. De eventuele boete die op grond van de huidige Wet banenafspraak in 2019 zou moeten worden toegepast in geval van achterblijvende resultaten is opgeschort tot uiterlijk 1 januari 2022 of tot een eerdere datum waarop het nieuwe systeem operationeel is. De monitoring van de aantallen gerealiseerde banen zal vanaf volgend jaar alleen nog maar plaats vinden op basis van de macro-afspraak van de per kalanderjaar te realiseren extra banen.

In onderstaande tabel vind je de aantallen, in duizendtallen, te realiseren extra banen aan (van gemiddeld 25,5 verloonde uren per week). Indien deze aantallen niet worden gehaald kan de overheid besluiten om de quotumverplichting te activeren.

tabel.png

Reactie FME

FME is verheugd met de groei van het aantal extra banen voor mensen met een beperking. Het bedrijfsleven heeft in 2018 wederom voldoende banen gerealiseerd. Wellicht een goed moment voor andere werkgevers om ook een eerste stap te zetten naar een (meer) inclusieve organisatie.

Meer weten?
Hans HoogendoornBeleidsadviseur