Uitgelicht

Een ondernemend, digitaal en veilig Nederland

 
De technologische industrie maakt de toekomst. Onze toekomst. Samen zetten we in op de kracht van de Nederlandse maakindustrie. Voor een ondernemend, digitaal en veilig Nederland.

1. Een koersvast en toekomstbestendig innovatiebeleid

  • Bestendiging van het bedrijfslevenbeleid en innovatie-instrumentarium (WBSO/RDA) en behoud goed vestigingsklimaat door middel van de innovatiebox-regeling.
  • Voldoende budgettaire ruimte voor innovatie en economische groei. Structurele financiering voor Smart Industry naast investeringen in onderzoek en innovatie vanaf fundamenteel tot toegepast onderzoek.
  • Een krachtig Nederlands lucht- en ruimtevaartbeleid waarbij de dalende trend van investeringen wordt gekeerd.
  • Het hoogtechnologisch Marinebouwcluster als belangrijke strategische partner voor Defensie in Nederland en actieve betrokkenheid bij vervangingsprojecten van de Koninklijke Marine.
  • Verbeterde koppeling tussen innovatie en export zodat de maritieme sector, die haar verdienkracht op markten buiten Europa heeft, kan vergroten.
  • Behoud van goede en internationaal geaccepteerde standaarden door middel van aanwezigheid en financiering van onafhankelijke en internaionaal vooraanstaande instituten.
  • Meer innovatiegericht inkopen door de Nederlandse overheid, zodat minimaal de doelstelling van 2,5% ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Wat nog meer.jpg

2. Internationaal Ondernemen
Versterking van de Internationale Concurrentiepositie door goede toegankelijke en internationaal concurrerende exportfinanciering en exportkredietverzekering en meer aandacht, ambitie en middelen voor handelsbevordering.
3. Mobiliteit
Nederland moet inzetten op behoud van haar kennis en kunde en grootschalig inzetten op de aanpassing van de infrastructuur om coöperatieve en connected verkeerstechnologie mogelijk te maken.
4. Zorg
Om de zorg beter, betaalbaar en menselijk te houden, is meer aandacht voor medische technologie onontbeerlijk.
5. Voedselzekerheid
Het combineren van de twee sterktes van Nederland, HighTech en AgrifoodTech, via strategische samenwerkingen is essentieel om de leidende positie op het gebied van landbouw in de wereld te behouden.
6. Onderwijs
De juiste aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en het terugdringen van het tekort aan technici dient prominent op de agenda te blijven.
7. Arbeidsmarkt
De drempels voor werkgeverschap zijn door de doorgeschoten kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid te hoog geworden waardoor het niet aantrekkelijk is om personeel aan te nemen. Zo moet onder meer de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte worden afgeschaft en de WGA-duur (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) worden gehalveerd tot maximaal 5 jaar.
8. Verduurzaming
FME omarmt de ontwikkelingen op het terrein van Circulaire Economie mits daarbij sprake is van een gedeelde en evenredige verantwoordelijkheid tussen producenten en consumenten. Daarbij geldt dat de overheid meer regie moet hebben en een lange termijn visie op het terrein van Circulaire Economie en rondom leveringszekerheid van grondstoffen. FME pleit voor versterkte uitvoering van het Energieakkoord, inclusief meer focus op energiebesparing in de gebouwde omgeving (renovatie en nieuwbouw) en industrie. Zo geldt dat Nederland toe moet naar ambitieuze grootschalige energiebesparing en bepleiten wij een grenswaarde voor duurzame bouwmaterialen in het Bouwbesluit ter bevordering van vraagsturing. Ook de aanpak van andere energie onderwerpen leidt tot grote voordelen. Zoals een flexibele energiemarkt waarin vraag en aanbod goed zijn afgestemd.
9. Gezond binnenklimaat
FME pleit voor meer bewustwording van het belang van gezonde luchtkwaliteit binnen; daarvoor is meer aandacht voor de prestaties en kwaliteit van luchtinstallaties in de gebouwde omgeving vereist.
10. Verbetering infrastructuur
Bruggen, (water)wegen, sluizen, spoor, elektriciteits- en gasnetwerken komen aan het einde van de technische levensduur. FME pleit voor een integrale aanpak waarin elementen als levensduurverlenging, duurzaamheid, maar ook energiereductie en innovatie een belangrijke rol spelen.
Ministerieel Topteam Digitalisering?

Aanjager van digitale toekomst

> Ja, graag! Lees de volledige Industrieagenda 2016-2018