Beroepsonderwijs: ondergeschoven kind

Het kabinet mist de boot door nu niet in te zetten op een 'leven lang ontwikkelen'. Er wordt bezuinigd op praktijkleren in het mbo en er komt ook geen extra geld voor technische studies.

We zijn tevreden over

  1. De investering van 100 miljoen in het technisch vmbo die regionaal vorm wordt gegeven met mbo-instellingen en bedrijven.
  2. De investering in een digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden; FME pleit al langer voor een Smart Academy met dit overzicht.
  3. De verlenging van het Regionaal Investeringsfonds voor 2019-2022 (totaal 100 miljoen). Wij geloven in het stimuleren van deze regionale samenwerking van onderwijs, bedrijven en overheid.
  4. De aandacht en investeringen voor docenten in het primair onderwijs, maar een structurele aanpak voor een duurzame oplossing van het docententekort (bijvoorbeeld de inzet van 'hybride' docenten) voor het onderwijs ontbreekt.

Meer aandacht nodig voor

  • De broodnodige 'doorbraak op leven lang ontwikkelen', zoals toegezegd in het regeerakkoord.
  • De bezuiniging van 19,5 miljoen op de subsidieregeling praktijkleren voor 2019 en onzekerheid voor de jaren daarna.
  • Het uitblijven van extra geld voor de technische studies in het wetenschappelijk onderwijs.
  • De netto-bezuiniging op het mbo.

Opvallend

  • Wij zijn blij dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de herziening van de bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs, met daarbij specifieke aandacht voor technische opleidingen, maar missen daarbij de urgentie om nu te handelen. 

Onderwijs_0.jpgMeerjarige investeringsagenda

De regering zegt zelf dat zij dit sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig. Tegelijk schreeuwt de technologische sector om gekwalificeerd personeel. Als we met elkaar een volgende crisis willen voorkomen, moeten we nu investeren in de het aanleren van nieuwe vaardigheden en het onderwijssysteem zó inrichten, dat deze niet meer is gericht op het opleiden van één generatie, maar op een 'leven lang ontwikkelen'.

Uit de Miljoenennota blijkt dat de regering hier te weinig urgentie aan geeft. Het ambitieniveau op 'leven lang ontwikkelen' ligt veel te laag (van 19,1% van de beroepsbevolking nu naar nu naar 20% in 2020). In onze visie is iedereen de leerling van morgen. Daarnaast worden er onvoldoende middelen vrijgemaakt voor leven lang ontwikkelen: een investering van 7,5 miljoen in 2019 is veel te weinig. FME wil dat er een meerjarige investeringsagenda voor onderwijs komt, die zich uitstrekt over meerdere kabinetten.

Daarnaast worden onze bedrijven onvoldoende tegemoet gekomen in hun bijdrage aan duurzaam beroepsonderwijs in Nederland. Het totaalbedrag van de subsidieregeling praktijkleren gaat omlaag, het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt verlaagd van 2.700 naar 2.500 euro in 2019 en de toekomst van de regeling blijft onzeker. De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) is de belangrijkste route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt. De leerbanen zijn hard nodig om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Onbegrijpelijk vinden we dat er netto wordt bezuinigd op het mbo, de sector waar ‘leven lang ontwikkelen’ vorm moet krijgen en waar we de aantallen techniekstudenten zien afnemen.