Gevolgen klimaatopgave nog onduidelijk

De nieuwe kabinetsplannen gaan beperkt in op de klimaatopgave. Het wachten lijkt op het definitieve Klimaatakkoord voordat ambities worden vertaald in concrete plannen.

We zijn tevreden over

  1. De oprichting van het investeringsfonds Invest-NL dat bedrijven helpt bij de klimaattransitie.
  2. Het extra budget van 8 miljoen voor circulaire economie in de komende twee jaar. Dit levert een meerjarige gestructureerde aanpak op voor circulaire economie.

Meer aandacht nodig voor

  • Verlaging van het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA): grootschalige energiebesparing komt hierdoor niet van de grond.
  • Compensatie voor energie-intensieve industrie ook na 2020.
  • Een betere aanpak voor de toekomstige bouwopgave met aandacht voor industrialisatie bouwproces en digitalisering.

Opvallend

  • De Regeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI) is gericht op het nemen van innovatieve energiebesparingsmaatregelen of innovatieprojecten gericht op duurzame energieopwekking Het budget van de DEI-regeling blijft gelijk, terwijl meer bedrijven hiervan gebruik willen maken.

Duurzaamheid_0.jpgVoor de klimaatopgave zijn overheidsinvesteringen van groot belang. De oprichting van Invest-NL helpt bedrijven bij grote investeringen, zoals de klimaattransitie. Dit investeringsfonds krijgt 2,5 miljard investeringskapitaal ter beschikking en 10 miljoen subsidie voor nationale projectontwikkeling.

FME mist de financiële middelen voor de energietransitie. Zo blijft de hoogte van de Regeling Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI) de komende jaren vrijwel gelijk. In 2019 gaat het om een bedrag van 41 miljoen. FME verwacht dat steeds meer bedrijven gebruik willen maken van de DEI-regeling om nieuwe energietechnologie met succes toe te kunnen passen. De verlaging van de Energie-investeringsaftrek (EIA) van 54,5% naar 45% is teleurstellend. FME vindt dit een verkeerd signaal in een tijd waarin de industrie grootschalig energie moet besparen. FME pleit ervoor om de EIA te handhaven op het huidige niveau.  

De compensatieregeling voor de energie-intensieve industrie verdwijnt in 2021. Bedrijven die vallen onder het internationaal CO2-emissie handelssysteem kunnen hun CO2 kosten niet volledig doorbelasten in hogere prijzen. Ze ontvangen in 2019 daarvoor 61 miljoen aan financiële compensatie. In 2020 stijgt dit bedrag naar 72 miljoen om in 2021 te dalen naar 14 miljoen en daarna op nul uit te komen. FME maakt zich zorgen over deze trend omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat bedrijven na 2020 geen compensatie meer nodig hebben. 

Circulaire economie

Het kabinet erkent het effect van circulaire economie voor de klimaatopgave, hiermee kan 8 megaton CO2 bespaard worden. Voor 2019 en 2020 maakt het kabinet in totaal 16 miljoen vrij. Deze middelen worden onder andere ingezet voor de versnelling en opschaling van de transitieagenda’s. FME heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze transitieagenda’s Maakindustrie en -Bouw. FME vindt dat uit het beschikbare klimaatbudget van 300 miljoen tenminste 10% wordt gereserveerd voor circulaire economie projecten.

FME constateert dat het kabinet inzet op de renovatie van bestaande woningen, die mogelijk niet voldoen aan de laatste duurzaamheidseisen. FME pleit daarom voor het vaker toepassen van vervangende nieuwbouw. Door vergaande industrialisatie van het bouwproces en toepassing van digitale technologie maken we een sprong naar 100.000 energieneutrale woningen.