Internationale kansen en bedreigingen

Nederlandse technologie is een gamechanger voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. De ambitie van het kabinet om de publiek-private handelsbevordering te verbeteren, draagt hieraan bij.

Wij zijn tevreden over

  1. Verbetering van de publiek-private handelsbevordering.
  2. De komst van een MKB Innovatiefonds van 5 miljoen dat innovatieve oplossingen voor lokale ontwikkelingsuitdagingen stimuleert.
  3. Voortzetting van de oprichting van de financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL.
  4. Voortgang van de convenantenaanpak voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en het inzetten van extra middelen van 6,5 miljoen voor versnelling van de implementatie daarvan. Dit kan onder andere gebruikt worden voor de uitvoering van het IMVO-convenant van de metallurgische industrie.

Meer aandacht is nodig voor

  • De nieuwe politieke werkelijkheid waarin protectionisme en oneerlijke handelspraktijken oprukken en de Europese interne markt onder druk staat.
  • Meer maatwerk in ondersteuning voor exporterende bedrijven die in verschillende fases van internationalisering zitten. Geen one-size-fits-all.
  • Het stimuleren van bilaterale innovatiesamenwerking, waarvoor een specifiek instrument ontbreekt.

Opvallend

  • Het nieuwe handelsbeleid wordt in het najaar concreet uitgewerkt.
  • Er komt 92 miljoen extra vrij voor de douane en de voedsel en warenautoriteit (NVWA) ter voorbereiding op de Brexit. Onduidelijk is nog of er vóór november een overeenkomst gesloten gaat worden tussen het VK en de EU of dat we afstevenen op een no-deal scenario.

Internationaal.jpgHet kabinet zet stappen om de versnippering in de handelsbevordering tegen te gaan. Hierbij is er een focus op de voorbereiding, organisatie en follow-up van handelsmissies en het effectiever maken van het internationale topsectorenbeleid. Ook is er aandacht voor technologie, innovatie en digitalisering. De hulp- en handelsagenda voor de inzet van het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking wordt nu veel zakelijker aangevlogen, een rationele aanpak die tien jaar geleden ondenkbaar was.

Protectionisme en de Brexit zijn in de troonrede en begrotingen aangestipt als bedreigingen. Eerlijke en vrije handel staat aan de basis van een gezonde Nederlandse concurrentiepositie op het wereldtoneel. Een goed functionerende interne markt dient als springplank naar groeimarkten buiten Europa. Importheffingen moeten van tafel en oneerlijke handelspraktijken door staatsbedrijven moeten aangepakt worden.  

Handelsagenda

FME kijkt daarom uit naar de uitwerking van de handelsagenda waarin meer duidelijk moet worden over de uitwerking van het handelsbeleid. We moeten inzetten op de belangrijkste exportlanden en een meerjarige programma voor een grotere Nederlandse bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Verder komt er nog een brief over de intensivering van het ambassadenetwerk, waarbij een substantieel deel naar economische diplomatie gaat. FME juicht de opening van twee nieuwe Consulaten-Generaal toe in Atlanta - met handelsbevordering als voornaamste taak - en in Bangalore – met handelsbevordering en innovatiesamenwerking als voornaamste taak. Tot slot komt er nog een brief over de slagkracht van het instrumentarium voor exportfinanciering.

FME roept het kabinet op om bij de verdere uitwerking van het handelsbeleid expliciete aandacht te besteden aan het ongelijke speelveld en de specifieke behoeften van de mki.