Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Het kabinet ziet dat de wereld om ons heen verandert en dat dat om een groot aanpassingsvermogen vraagt. De bijpassende ambitieuze agenda ontbreekt.

Wij zijn tevreden over

  1. Gelijkblijvende premies werknemersverzekeringen
  2. Versoepeling van het ontslagrecht (ontslag ook mogelijk op combinatie van gronden, lagere transitievergoeding en verruiming mogelijkheden om scholingskosten met transitievergoeding te verrekenen).
  3. Het langer gebruik mogen maken van tijdelijke contracten (van twee contracten in drie jaar naar drie contacten in drie jaar) met tussenpoos van zes maanden.

Meer aandacht nodig voor

  • Aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat voor buitenlandse kenniswerkers.
  • De toenemende lastenverzwaring voor werkgevers, zoals de transitievergoeding vanaf eerste dag dienstverband, uitbreiding geboorteverlof en pleegzorg- en adoptieverlof.
  • Snellere invoering compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid (april 2020).

Opvallend

  • Nog geen vervanging voor zzp-wetgeving waardoor onduidelijkheid blijft bestaan voor de opdrachtgever en de zelfstandige.
  • Het schrappen van het plan voor loondispensatie in het kader van de Participatiewet. Het is onduidelijk of hierdoor extra administratieve lasten bij komen kijken.
  • Uitwerking Regeerakkoordmaatregelen ziekte en arbeidsongeschiktheid uitgesteld tot 2020.

Arbeidsmarkt.jpgHet kabinet komt met een breed pakket aan maatregelen om vaste contracten aantrekkelijker te maken voor werkgevers. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, die dit najaar naar de Tweede Kamer komt, moet daarnaast ook uitwassen op de arbeidsmarkt aanpakken.

Naast aanpassingen in wetgeving voor flexibele arbeidsrelaties (oprekken ketenbepaling, beperkingen voor oproepovereenkomsten en payrolling) wordt ook het ontslagrecht op onderdelen positief gewijzigd (introductie cumulatiegrond, verlenging maximale proeftijd) maar ook negatief gewijzigd (transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband). De WW-premie zal vanaf 2020 afhankelijk zijn van het soort arbeidscontract en niet langer bepaald worden door de sectorindeling.

Hete hangijzers als een nieuwe zzp-wetgeving, loondoorbetaling bij ziekte (voor kleine werkgevers) en aanpassing van de pensioenwetgeving schuift minister Koolmees nog even voor zich uit.  

Het kabinet houdt ondanks de sterke lobby van de FME onverkort vast aan de voorgenomen aanscherping van de expatregeling. Geen overgangsregeling, noch uitstel of zachte landing. De behoefte aan kenniswerkers gaat toenemen. Nederland heeft deze kenniswerkers hard nodig. Deze maatregel gaat grote negatieve impact hebben op het industriële vestigings- en innovatieklimaat.  

Aanpassingsvermogen

Het kabinet ziet dat de wereld om ons heen verandert en dat dat om groot aanpassingsvermogen vraagt. De bijpassende ambitieuze agenda ontbreekt. Met het oog op de langetermijn zijn naar onze mening grotere en fundamentelere aanpassingen in de wet- en regelgeving nodig om deze beter aan te laten sluiten bij de behoeften en omstandigheden van de huidige tijd en (voor zover voorzienbaar) de toekomst.