Toekomstbestendige innovatie

Het kabinet geeft technologie een sleutelrol in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, maar moet het innovatiebudget verder opschalen om deze ambities waar te maken. Kennisdeling naar het mkb wordt versterkt.

We zijn tevreden over

  1. Het feit dat er structureel 150 miljoen extra komt voor innovatie: de toeslag voor de publiek private samenwerking (pps-toeslag) wordt structureel verhoogd naar 30%, verhoging van het budget voor de MKB-innovatieregeling Topsectoren (MIT) naar 35 miljoen en 75 miljoen extra voor de kennisinstellingen voor toegepast onderzoek.
  2. De versterking van het groei- en aanpassingsvermogen van het mkb via het MKB Actieplan.
  3. De extra nadruk op valorisatie in de innovatieagenda’s van het nieuwe Topsectorenbeleid.

Meer aandacht nodig voor

  • Het ontbreken van substantiële en meerjarige financiering van Smart Industry.
  • In het budget van de WBSO is 107 miljoen ruimte ontstaan. Het kabinet besluit deze ruimte niet te benutten om de eerdere beperkingen – waaronder de inperking van de definitie voor procesinnovatie - terug te draaien.
  • Een structureel hoger innovatiebudget is nodig om de grote technologie-ambities waar te maken, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtevaart.
  • De bijstelling van het Box 2-tarief naar 26,9% pakt slecht uit voor DGA-ondernemers door het nadeel van terugwerkende kracht. 

Opvallend

  • Er wordt een Mobiliteitsfonds opgericht voor het beter benutten van bestaande infrastructuur en het stimuleren van intelligente transportsystemen.
  • Er komt extra geld voor de SEED Capital Regeling om de beschikbaarheid van risicokapitaal voor het mkb te vergroten en de oprichting van de investeringsinstelling Invest-NL met een kapitaal van 2,5 miljard. 

Innovatie_0.jpg

FME is tevreden met het nieuwe Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. Daarnaast legt het focus op de rol van technologie, innovatie en digitalisering bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en de toekomst van Nederland. Er is echter geen significante verhoging van het totale innovatiebudget om de ambities te kunnen waarmaken. De wereld om ons heen verandert snel en de mondiale strijd om high-tech kennis intensiveert. Concurrenten als Duitsland, de VS en China schroeven hun investeringen in onderzoek en innovatie snel op. Er is een budget van 1 miljard euro nodig om voorop te blijven lopen als innovatieland.

WBSO

Het is noodzakelijk dat het WBSO-budget voor 2019 op peil blijft. In het budget van de WBSO is 107 miljoen ruimte ontstaan. Het kabinet kiest er voor dit budget (nog) niet in te zetten. Dit is een gemiste kans. Dit heeft invloed op de innovatiekracht van bedrijven. Laten we de WBSO tenminste weer op het niveau van 2017 brengen. Zo is eerder de WBSO-categorie ‘procesgericht technisch onderzoek’ komen te vervallen. En dat knelt, want juist in deze tijd van digitalisering doen veel bedrijven eigen onderzoek naar nieuwe productieomgevingen waarin ICT, sensoriek en andere ‘smart systemen’ een rol spelen.

Het kabinet heeft speciale aandacht voor het groei- en verdienvermogen van het mkb. Hiervoor is het MKB-Actieplan ontwikkeld, dat vlak voor de zomer is gepresenteerd. Het plan richt zich op een zestal terreinen die het mkb kunnen versterken: financiering, personeel, fiscaliteit, internationale handel, regelgeving en toepassing van innovatie en digitalisering. Ook wordt 7,5 miljoen ingezet om de samenwerking tussen kennisinstellingen voor toegepast onderzoek en het mkb te verbeteren.