REACH en RoHS

Het gebruik van chemische en gevaarlijke stoffen brengt strenge wet- en regelgeving met zich mee en levert veel vragen op bij ondernemers. Heb jij de inventarisatie op orde van stoffen en preparaten die binnen jouw bedrijf worden gebruikt? En weet je waarvoor deze stoffen worden toegepast? Valt jouw (half)fabricaat wel of niet onder RoHS? En wat is eigenlijk een RoHS-verklaring?

FME helpt je met de juiste informatie en documentatie en behartigt jouw belangen in nauwe samenwerking met VNO-NCW en Orgalime.

REACH

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. De kern van de verordening is dat een bedrijf dat chemische stoffen produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, in principe van al die stoffen de risico’s moet kennen. Ook moet die onderneming aangeven welke maatregelen moeten worden genomen om die risico’s te beheersen én de ondernemer moet die maatregelen in het eigen bedrijf doorvoeren. REACH heeft het bedrijfsleven verantwoordelijk gemaakt voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen.

Voor de bedrijven in de technologische industrie is het van belang te weten dat REACH niet alleen gevolgen heeft voor producenten en importeurs van chemicaliën, maar voor alle bedrijven die  te maken hebben met chemische stoffen, stoffen in preparaten, of stoffen in voorwerpen. Voor jou als ondernemer is REACH van belang als jouw bedrijf:

  1. chemicaliën gebruikt binnen het bedrijf
  2. chemicaliën importeert van landen buiten de Europese Unie
  3. een van de volgende zaken importeert of produceert: producten, halffabricaten, voorwerpen en/of andere artikelen waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt

Wij raden je aan te inventariseren welke stoffen en preparaten binnen jouw bedrijf worden gebruikt en waarvoor deze worden toegepast. Ook is het belangrijk te weten welke stoffen en preparaten van buiten de Europese gemeenschap worden geïmporteerd. Dit geldt ook voor artikelen die stoffen bevatten.

Downloads voor leden

download

REACH-verordening

Beknopte toelichting REACH-verordening en verplichtingen onder REACH

Download

RoHS (update 2020)

RoHS gaat over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.  In 2011 is de Europese Richtlijn 2011/65/EU in werking getreden. Deze richtlijn is bekend geworden onder de naam RoHS Directive en is daarna nog diverse malen aangepast. De afkorting RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances. Nederland heeft RoHS geïmplementeerd door in 2013 de 'Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten' in werking te laten treden:

  • De Europese Commissie heeft gekozen voor een zogeheten ‘open scope’ waardoor veel producten vanaf 2013 onder RoHS II zijn gaan vallen.
  • De eisen zijn van belang als één of meer van de onderstaande stoffen voorkomen in apparatuur: Lood, Kwik, Cadmium, Zeswaardig Chroom, Polybroombifenylen (PBB’s), Polybroomdifenylethers (PBDE’s), DEHP (bis (2-ethylhexyl) ftalaat), BBP (Butyl Benzyl ftalaat), DBP (Dibutyl ftalaat) en DIPB (di-isobytyl ftalaat). Voor medische apparatuur, monitoring en meet- en regelapparatuur geldt een ingangsdatum van 22 juli 2021 voor de vier laatstgenoemde stoffen. 

Inzet FME

FME behartigt de belangen van onze lidbedrijven en doet dat in nauwe samenwerking met VNO-NCW en Orgalime. Daarnaast zoekt FME voor onze ondernemers voortdurend naar handige tools. Je kunt onderstaande documenten downloaden als je lid bent van FME. Hiervoor moet je ingelogd zijn. 

Downloads voor leden

  • Wat valt precies onder RoHS ? Hoe zit het met uitzonderingen en wat is de relatie met CE markering. Wat als ik alleen onderdelen lever maar geen elektrisch apparaat maak. Die vragen en andere zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. FME heeft daarover een factsheet opgesteld (versie maart 2020). 
  • Veel bedrijven krijgen de vraag een zogeheten RoHS-verklaring af te geven. FME heeft hiervoor een model verklaring ontwikkeld. De modelverklaring is in 2020 geactualiseerd en in het Engels vertaald. De Engelse versie vind je hier

Lees ook