Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

De technologische industrie maakt een sterke groei door en dat betekent ook dat het tekort aan technische vakkrachten groeit. Dit belemmert de innovatiekracht en groei van de ondernemingen. Eén op de zeven ondernemers ervaart het tekort aan arbeidskrachten als de grootste belemmering voor groei. De behoefte aan goed gekwalificeerd technisch personeel is ook de komende kabinetsperiode groot.

We zijn tevreden over

  • Versoepeling van het ontslagrecht (onder andere ontslag ook mogelijk op combinatie van gronden, lagere transitievergoeding en ruimere mogelijkheden om scholingskosten met transitievergoeding te verrekenen).
  • Drie contracten binnen drie jaar (nu twee jaar) met tussenpoos van zes maanden.
  • WGA-premie gebaseerd op door de individuele onderneming veroorzaakte schadelast verkort naar vijf jaar (was tien).

Meer aandacht zou er moeten zijn voor

  1. Beperking van de belastingvoordelen van de fiscale regeling om hoogopgeleide buitenlandse werknemers aan te trekken.
  2. Aanpakken van excessen in ziektewet (wet Bezava).
  3. Extra lasten door uitbreiding vaderschaps- en adoptieverlof.

We weten niet wat de consequenties zijn van

  • Payrolling (nog nader uit te werken maatregelen die concurrentie op arbeidsvoorwaarden moeten voorkomen).
  • Differentiatie van de WW-premie naar type contract (hogere WW-premie voor tijdelijke dienstverbanden).
  • Weer nieuwe regels voor zelfstandigen.

Arbeid_750-400.jpgHet ontslagrecht moet bijdragen aan de wendbaarheid van bedrijven. Het is goed dat het kabinet de evaluatie van de Wet werk en zekerheid niet afwacht, maar actief een aantal knelpunten aanpakt. Belangrijk is ook dat het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding bij einde dienstverband na twee jaar ziekte regelt, snel wordt ingevoerd.

Er is sprake van een stapeling van kosten en risico’s die samenhangen met werkgeverschap. Het is goed dat dit wordt onderkend. Werkgeverschap moet aantrekkelijker worden gemaakt. De keuze voor het type arbeidsrelatie mag niet afhangen van kosten en risico’s, maar moet gemaakt kunnen worden op basis van bedrijfseconomische overwegingen.

Werkgeverschap moet aantrekkelijker worden gemaakt. 

Werkgevers lopen nog steeds risico om twaalf jaar uitkeringslasten te moeten financieren als een zieke werknemer die niet op zijn plek zit tijdens de proeftijd wordt ontslagen of binnen vier weken na einde dienstverband ziek wordt. Deze onbalans moet ook hersteld worden door ze ook collectief te gaan financieren.  

Meer weten?
Hans HoogendoornBeleidsadviseur Sociale zekerheid