Ambitie geeft nieuwe energie

Het nieuwe kabinet zet in op versnelde verduurzaming. Er wordt ruim 4 miljard euro uitgetrokken voor klimaat- en milieubeleid. Samen met het bedrijfsleven wordt een nationaal klimaat- en energieakkoord opgesteld.

We zijn tevreden over

  • Ambitieuze CO2-reductie doelstelling van 49 procent ten opzichte van 1990
  • Sturing op kosteneffectieve CO2-reductie
  • Verbreding en continuering stimulering van duurzame energieproductie (SDE+) en 300 miljoen voor innovatie proefprojecten

Meer aandacht zou er moeten zijn voor

  1. Effectieve milieuhandhaving
  2. Financiële middelen circulaire economie
  3. Ambitieus duurzaam inkoopbeleid van overheid

We weten niet wat de consequenties zijn van

  • Effecten minimumprijs CO2
  • Effect kabinetsbeleid op bestaande gasinfrastructuur

liggend_DUURZAAM_2.jpg

De FME-visie zet in op grootschalige energiebesparing, een effectief handhavings- en stimuleringsbeleid en innovatie. FME vraagt om ambitieus en stabiel industrie- en energiebeleid, waarbij gestuurd wordt op effect: maximale CO2-reductie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en vergroting van verdienkansen voor het bedrijfsleven.

Dit regeerakkoord onderschrijft onze ambitie. De doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030, de verbreding met reductiemaatregelen en continuering van de SDE+ en de 300 miljoen voor innovatieve proefprojecten spelen in op het realiseren van het Parijs-akkoord.

Naast stimulerend beleid is ook een effectieve handhaving van de overheid van belang. Helaas wordt in het regeerakkoord minimaal aandacht besteed aan handhaving in de gebouwde omgeving. Ook de rol van de overheid als launching customer op het gebied van duurzaamheid is onderbelicht.

Een minimale CO2-prijs stimuleert verduurzaming. FME wijst op mogelijke negatieve effecten van CO2-beprijzing voor de Nederlandse concurrentiepositie. Inkomsten moeten terugvloeien naar financiering van verduurzamingsinitiatieven in het bedrijfsleven.

FME vraagt om ambitieus en stabiel industrie- en energiebeleid.

Het regeerakkoord benoemt het belang van een circulaire economie. FME vindt dat er voldoende financiële middelen moeten vrijkomen ter uitvoering van dit nieuwe beleid.

Bestaande gasinfrastructuur biedt mogelijkheden voor toepassing van groen gas, syngas en waterstof. Waar kansen liggen voor nieuwe toepassingen moet de infrastructuur behouden blijven.

FME is positief over de plannen op het gebied van klimaat- en milieubeleid en ziet volop kansen om ambitie om te zetten in nieuwe energie.