Koersvast en toekomstbestendig innovatiebeleid

Rutte III bouwt voort op de kern - samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid - van het topsectorenbeleid, met focus op de economische kansen die grote maatschappelijke thema’s en doorbraaktechnologieën bieden.

We zijn tevreden over

  • Het kabinet investeert 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek en 200 miljoen euro per jaar voor toegepast onderzoek.
  • De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het mkb worden uitgebreid.
  • De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen en biedt mogelijkheden voor regionale proefprojecten; experimenteerruimte voor innovatieve oplossingen.
  • Het kabinet zet in op het behoud van de grootste locatie van het European Space Agency: ESTEC in Noordwijk.
  • De mainport-status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.

Meer aandacht zou er moeten zijn voor

  1. Structurele financiering voor Smart Industry – digitalisering van het voortbrengingsproces in de industrie - ontbreekt.
  2. Verhoog de PPS-toeslag naar 50% waardoor de drempel voor bedrijven wordt verlaagd om meer innovatie in PPS-verband te doen.
  3. Europees industriebeleid met daarin ambitieuze agenda’s moet nader worden uitgewerkt, en koppel het nationaal beleid daaraan.

We weten niet wat de consequentie is van

  • Goed te zien dat het kabinet inzet op het creëren van regelvrije zones. Laat overheid en bedrijfsleven in de uitwerking hiervan samen optrekken.

liggend_Innovatie.jpg

Rutte III bouwt voort op de kern – publiek private samenwerking - van het innovatiebeleid, met focus op de economische kansen die grote maatschappelijke thema’s en doorbraaktechnologieën bieden. Dit sluit nauw aan bij de inzet van FME. De technologische industrie maakt de toekomst. Vanuit het hart van de samenleving. Als geen andere sector biedt de Nederlandse technologische industrie met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit biedt economische kansen en die moeten worden verzilverd. Het is goed te zien dat het innovatiebeleid van de afgelopen jaren in de kern wordt voortgezet, namelijk de publiek private samenwerking.

Ook wordt er extra geld - 400 miljoen - uitgetrokken voor innovatie. Het is goed te zien dat de extra 400 miljoen wordt verdeeld over fundamenteel en toegepast onderzoek. Zorg dat hiermee de PPS-toeslag naar 50% wordt verhoogd, zodat bedrijven worden gestimuleerd om nog meer in pps-verband samen te werken met de kenniswereld.

De extra middelen voor innovatie zijn een stap in de goede richting. De dalende lijn van overheidsuitgaven wordt daarmee iets omgebogen, maar nog niet volledig gerepareerd. Er is uiteindelijk meer nodig. FME heeft eerder gepleit dat het fundament van de toekomst alleen kan worden gelegd als er extra wordt geïnvesteerd in onderzoek, innovatie en technisch onderwijs. Als we van het innovatiebeleid daadwerkelijk groeibeleid willen maken is er 1 miljard euro nodig.

Het is een gemiste kans dat er geen woord wordt gerept over Smart Industry. De afgelopen kabinetsperiode werd een Actieagenda Smart Industry in partnership met het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld. Structurele financiering voor de komende periode ontbreekt nog. Digitalisering van de industrie verdient de komende jaren juist topprioriteit. Verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen en inzet van nieuwe productietechnologie biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren.

Het kabinet biedt de mogelijkheid voor regionale en sectorale proefprojecten, wettelijke experimenteerruimte, testlocaties (voor bijvoorbeeld drones) en regelvrije zones. De overheid gaat de inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities en om innovatief in te kopen. Met proeftuinen op gebieden als energiebesparing, mobiliteit en watermanagement kan Nederland de wereld laten zien wat mogelijk is. De industrie heeft zo een springplank om de internationale positie en verdienkracht voor de economie te versterken.