Belang techniekonderwijs onderstreept

Bedrijven in de technologische industrie spelen mee in de top van innovatieve economieën in de wereld. Om dat te kunnen blijven doen, moet blijvend geïnvesteerd worden in techniekonderwijs. Daarom wil FME samen met opleiders en het nieuwe kabinet investeren in en bouwen aan een sterk en uitdagend technisch beroepsonderwijs.

We zijn tevreden over

  • FME is initiatiefnemer van het Techniekpact dat ook door dit kabinet wordt voortgezet. Zo krijgen digitale geletterdheid, techniek en praktische vaardigheden meer aandacht in het primair onderwijs.
  • Er komt structureel 100 miljoen euro beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo.
  • De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt aangescherpt zodat opleidingen beter matchen met de vraag van bedrijven.
  • Het financieringsmodel voor het hoger onderwijs wordt herzien, met specifieke aandacht voor technische opleidingen. Dit voorkomt mogelijk ook studentenstops (numerus fixus).

Meer aandacht zou er moeten zijn voor

  1. Een overkoepelende visie op techniekonderwijs en digitalisering in het onderwijs ontbreekt.
  2. Er is geen structureel extra geld voor het techniekonderwijs in het mbo, terwijl het in het mbo belangrijk is om extra middelen te hebben om de instroom te bevorderen en het onderwijs te vernieuwen.
  3. Er is geen aandacht voor het oplossen van het grote tekort aan techniekdocenten op alle niveaus. 

We weten niet wat de consequenties zijn van

  • Hoe wordt het Techniekpact betaald? Hoeveel geld is hiervoor beschikbaar?
  • De onderbouwing voor het instellen van een numerus fixus voor een bacheloropleiding is nog onduidelijk. De technologische industrie wil bij de beoordeling hiervan betrokken worden.
  • Bij het invoeren van de individuele leerregeling moet nog duidelijk worden welke rol sectorale opleidingsfondsen hierin spelen.

liggend_onderwijs.jpg

FME is positief over de aandacht voor onderwijs in het regeerakkoord. Het Techniekpact wordt voortgezet. In het primair onderwijs komt meer aandacht voor digitale geletterdheid, techniek en praktische vaardigheden. Ook worden de kerndoelen aangescherpt voor techniek. In het vmbo techniek komt structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar.  

De eisen voor het arbeidsmarktperspectief van het (beroeps)onderwijs worden aangescherpt. Er komen instrumenten om in te grijpen bij opleidingen die studenten onvoldoende voorbereiden op de arbeidsmarkt. De (bbl)vakopleidingen in het mbo hebben last van het financieringsmodel. Dit model wordt vernieuwd.

In het primair onderwijs komt meer aandacht voor digitale geletterdheid, techniek en praktische vaardigheden. 

Een experiment wordt gestart waarbij men in het mbo-deelcertificaten kan behalen. Dit is van belang voor levenlang ontwikkelen. Verder wordt de fiscale aftrek voor scholingskosten vervangen door een individuele leerrekening. Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken hierover gemaakt.  De mogelijkheden voor werkgevers worden verruimd om scholingsinvesteringen in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Meer aandacht voor technische opleidingen

De minister kan studentenstops (numerus fixus) voor een bacheloropleiding blokkeren. Iedere bachelorstudent krijgt het recht om door te stromen naar een master. In deze kabinetsperiode wordt de financiering voor het hoger onderwijs herzien, met specifieke aandacht voor technische opleidingen. Start-ups vanuit hoger onderwijs en publiek-private samenwerking met het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd.

Digitalisering is niet meer weg te denken uit de samenleving. FME vindt dat het kabinet een visie en een concrete actieagenda op techniek en digitalisering in het onderwijs moet ontwikkelen.