Door demografische uitdagingen en hoge kosten wordt het toekomstige zorgstelsel onhoudbaar. Mogelijkheden voor efficiencyslagen worden nu echter te veel onbenut terwijl met de inzet van technologie veel meer besparingen mogelijk zijn. FME wil meer aandacht voor de zorgtechnologie, omdat de zorg door inzet hiervan beter, betaalbaar en bemensbaar wordt.

De zorg heeft te maken met te hoge kosten als gevolg van demografische ontwikkelingen, hoge kwaliteitseisen en de inrichting van het stelsel. Het zorgstelsel is verkokerd en traditioneel georganiseerd. Daarnaast is het zorgsysteem kwantitatief in plaats van kwalitatief gestuurd: er wordt afgerekend op aantallen behandelde patiënten in plaats van op output, het voorkomen van behandelingen of kostenbesparingen. De patiënt staat niet centraal. Verder dragen de factoren concurrentie tussen zorginstellingen en de inrichting van de zorg als banenmotor ook bij aan de financiële onhoudbaarheid van de zorg.

Verbetering van de zorg is nodig vanwege toekomstige demografische ontwikkelingen, meer thuiszorg en de transitie van het systeem van cure naar care. Als het gaat om de bijdrage van de medische technologie aan een betere en kosteneffectieve zorg is er sprake van een misvatting. Er is onvoldoende besef dat zorgtechnologie geld op levert. Dit mede vanwege de relatief lange terugverdientijd van medische innovaties en de focus op kosten in plaats van opbrengsten. In Nederland wordt - in vergelijking met Europa - gemiddeld een lager deel van de ziekenhuisbegroting op medische technologie gericht. Daarnaast is de aansluiting tussen de industrie en overheid onvoldoende. Mogelijkheden voor efficiency slagen worden nu te veel onbenut terwijl door middel van de inzet van de industrie veel meer besparingen mogelijk zijn.

Wat willen we bereiken?

  1. Benadrukken belang van de zorgtechnologie voor betere en betaalbare zorg.
  2. Meer innovatieve zorgtechnologie gericht op kostenbesparing, efficiency en een toekomstbestendig systeem. Medische technologie levert een bijdrage aan de zorg en is geen kostenpost.
  3. Inzicht creëren in de zorgketen met als doel de kansen voor verbeteringen en efficiency te signaleren en te realiseren.
  4. Door middel van business cases vanuit de zorgtechnologie gericht op kostenverlaging, verbetering kwaliteit en meer samenwerking.
  5. De overheid moet toe naar een rol waarin veel scherper keuzes worden gemaakt. Denk hierbij aan fiscale incentives, innovaties gericht op bewezen meerwaarde, soepele toelatingsbeleid technologische innovaties.
Downloads en publicaties
22.10.2019FME | Brief begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020Downloaden
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
01.02.2017FME Zorg | Op weg naar een Nationale Agenda ZorgtechnologieDownloaden