De digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Om die kansen te kunnen blijven benutten, is het noodzakelijk dat we vertrouwen hebben in de digitale wereld en ons er veilig in kunnen bewegen. Aandacht voor cybersecurity is geen luxe, maar noodzaak. FME heeft cybersecurity tot één van de speerpunten benoemd.

Een veilige digitale wereld

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cybercriminaliteit groeit en een steeds grotere bedreiging vormt voor onze veiligheid en voor onze economie. Ook onze hoogtechnologische industrie is een aantrekkelijk doelwit voor economische spionage door buitenlandse bedrijven en andere landen. Cyberspionage gaat direct ten koste van het Nederlandse verdienmodel. Dat gebeurt niet alleen bij grote bedrijven. Ook mkb’ers en start-ups, die innovatieve ideeën ontwikkelen, zijn regelmatig doelwit van cybercriminelen die intellectuele eigendommen willen stelen. Dit is des te schadelijker als we ons realiseren dat ons bedrijfsleven en onze export zeer kennisintensief zijn. Wij hebben als exportland, waarvan de industrie de aanjager is met 57 miljard aan exportomzet, veel te verliezen bij instabiliteit en onzekerheid. Digitale spionage vormt dus een concrete dreiging voor het innovatie- en verdienvermogen van Nederland.

Daartegenover liggen er ook kansen. De technologische industrie is als hoogproductieve exporterende sector de drijvende kracht van de Nederlandse economie. En dat blijft zo. De snelle integratie van ICT in de productie maakt het mogelijk internationaal concurrerend te opereren en nieuwe banen in Nederland te creëren. Digitalisering van de industrie verdient de komende jaren topprioriteit. Immers, door digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen en inzet van nieuwe productietechnologie worden veel kansen geboden voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren. Cybersecurity is hierbij een belangrijke randvoorwaarde om de kansen die digitalisering biedt zo optimaal en veilig  mogelijk te benutten.

Waarom aandacht voor cybersecurity?

 • Toenemende kwetsbaarheid door het op afstand aansturen van technische industriële installaties. Als er geen goede cybersecurity maatregelen worden genomen kunnen cybercriminelen dit overnemen.
 • Door IoT ontwikkelt de industriële keten zich tot Smart Industry. Een positieve ontwikkeling, maar we moeten er voor zorgen dat er oog is voor de veiligheid. Security by design is hierbij de standaard.
 • Nederland is door de high tech industrie een interessant land voor spionage en cybercrime. Hier lopen we risico’s, ook voor het verdienmodel op de lange termijn voor Nederland.

FME wil dat haar leden minder digitaal kwetsbaar zijn. Hiervoor is het onder meer nodig om helder krijgen welke uitdagingen er liggen wanneer je industriële systemen integreert in bedrijfsnetwerken, waardoor ze kwetsbaar zijn voor onbevoegde digitale toegang of andere kwaadaardige interacties.

Wat willen we bereiken?

 1. Op cruciale punten in de keten mag Nederland niet afhankelijk zijn van producten uit andere landen. Onze nationale cybersecurityindustrie moet daarom worden verstevigd en doorontwikkeld door een verdere versterking van de intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap (triple helix).
 2. De overheid moet een belangrijke rol spelen in de bevordering en versnelling van innovatie, door op te treden als launching customer voor veiligheidsproducten van Nederlandse bodem. Verder kan het kabinet een rol spelen bij het promoten en verspreiden van nationale best practices op Europees niveau, zoals de nationale, in publiekprivaat samenwerkingsverband ontwikkelde, kwalificatieschema’s voor informatiebeveiligers.
 3. Leden van FME zouden als stelregel moeten hanteren dat 10% van hun IT-budget aan cybersecurity maatregelen wordt besteed (vergelijkbaar met het budget aan onderhoud van je huis).
 4. FME wil dat de rijksoverheid meer regie pakt op digitalisering in den brede en cybersecurity in het bijzonder.
 5. FME wil meer aandacht, ook in de verschillende awareness-campagnes voor de cybersecurity componenten wanneer je industriële processen integreert in bedrijfsnetwerken.
 6. FME wil via verschillende bijeenkomsten haar leden meer bewust maken waar de leden kwetsbaar zijn voor cybercrime.
 7. Informatiedeling over cyberdreigingen, -incidenten en -kwetsbaarheden moet worden gestimuleerd, niet door nog meer regelgeving en meldplichten, maar door intensivering van de publiek private samenwerking, ook op Europees niveau. Zowel overheid als bedrijfsleven hebben hier een belangrijke rol. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre het interessant kan zijn om binnen de Topsectoren ook een ISAC (information Sharing Analysing Centre) te formeren. FME ondersteunt dit initiatief.
 8. Aansluiting van vitale organisaties op het Nederlands Detectie Netwerk.
 9. Meer aandacht voor cybersecurity bij het mkb, de banenmotor van Nederland.

 

download

Cybersecurity zowel een kans als een kwetsbaarheid

FME roept het volgende kabinet op om een ministerieel Topteam voor Digitalisering in te stellen met daarbinnen ook nadrukkelijk aandacht voor cybersecurity.

Download deze position paper

 

Downloads en publicaties
02.11.2018FME | Begroting Justitie en Veiligheid 2019Downloaden
23.11.2017FME | Begroting Justitie en Veiligheid 2018Downloaden
20.04.2016Industrieagenda 2016-2018: Verdienkracht & VooruitgangDownloaden
Meer weten?
Stijn BouwhuisBelangenbehartiger digitalisering