Het kabinet trekt per saldo te weinig geld uit voor innovatie. De structureel dalende lijn van publieke R&D-uitgaven wordt met de voorliggende begrotingsvoorstellen niet omgebogen. In 2017 schieten we daarmee door de kritische ondergrens. Gebrek aan publieke middelen werkt stagnerend en begint nu echt te knellen. FME roept het huidige kabinet nu al op om van innovatiebeleid ook daadwerkelijk groeibeleid te maken.

We moeten extra investeren. Als we niets doen, kelderen de publieke investeringen (bij ongewijzigd beleid) in onderzoek en innovatie met zo’n 500 miljoen euro. Dit terwijl we in Europa juist hebben afgesproken meer te doen (ambitie 2,5% BBP)[1]. We zien een lichte groei van de private R&D in Nederland en dat de echte groei van private R&D van Nederlandse bedrijven in het buitenland zit. Per saldo ‘boeren’ we dus achteruit. We zien ook relatief weinig snel groeiende bedrijven. De maatschappelijke vraagstukken (en transities) waar we voor staan, zijn zeer complex en vragen om een andere aanpak. Betere samenwerking tussen disciplines, sectoren, en schakels in het onderzoek.

Wat willen we bereiken?

FME roept het huidige kabinet en de politiek op om nu al stappen te zetten en het budget voor innovatie in het begrotingsjaar 2017 te verruimen en zo de publieke investeringen weer op peil te brengen. Maak van het innovatiebeleid ook daadwerkelijk groeibeleid.

Er moet in toekomstige begrotingen een structurele impuls van 1 miljard euro extra in onderzoek en innovatie worden gegeven. Hiermee worden de publieke investeringen in R&D&I weer op peil gebracht. Deze impuls moet zowel een impuls zijn voor fundamenteel als toegepast onderzoek.

  1. Er moeten meer middelen ingezet worden voor onderzoek en innovatie. Zet 500 miljoen in voor een betere basis van onderzoek. Van fundamenteel onderzoek, onderzoeksfaciliteiten tot instrumenten voor het toegepaste onderzoek en mkb (zoals centres of expertise, pilot plants en fieldlabs). 
  2. De andere 500 miljoen moet aangewend worden voor de grote maatschappelijke uitdagingen (zoals energietransitie, zorg en veiligheid) waar wij voor staan. En laten we met de innovatieve oplossingen de ‘Proeftuin Nederland’ vullen met de show cases als etalage voor onze export.

[1] Zowel de Europese Commissie als de OES hebben recent nog in de landenaanbevelingen gewezen dat Nederland met de dalende publieke investeringen op een verkeerd spoor zit

Downloads en publicaties
12.10.2016FME | Brief vaste commissie EZ - Bedrijfslevenbeleid en Innovatie | 12.10.2016Downloaden
20.04.2016Industrieagenda 2016-2018: Verdienkracht & VooruitgangDownloaden
Meer weten?
Geert HuizingaManager Industriebeleid