Voortvarend wordt gewerkt aan de Omgevingswet. FME is van mening dat met name het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor het bedrijfsleven zal leiden tot een vereenvoudiging, en tot een betere kenbaarheid van de regelgeving. FME vindt echter ook dat er grote gevaren schuilen in de ruime mogelijkheden voor gemeenten om lokaal milieubeleid vast te stellen, daar zouden stringenter kaders voor moeten komen.

De stelselwijziging omvat méér dan alleen het samenvoegen van bestaande regelgeving en het stroomlijnen van definities. Her en der is een nieuwe lijn ingezet die een forse breuk betekent met de regelgeving tot nu toe. Hoewel wij ons ten principale kunnen vinden in die nieuwe lijnen, zijn de gevolgen daarvan nog niet geheel in kaart gebracht en menen wij dat (door ons voorziene, ongewenste) neveneffecten nog te weinig zijn ondervangen.

Wat willen we bereiken?

FME vraagt met name aandacht voor een drietal punten:

  1. Gemeenten die strengere eisen aan de lokale milieukwaliteit willen stellen dan de feitelijk heersende situatie, zouden dat alleen moeten kunnen doen via een locale omgevingswaarde.
  2. De voorschriften in omgevingsvergunningen milieu moeten in relatie staan tot de aard, omvang en impact van de potentiële emissies. Het Besluit kwaliteit leefomgeving stelt ten onrechte een uniform pakket aan voorschriften voor, ten aanzien van alle vergunningplichtige bedrijven.
  3. De omschrijving van enkele essentiële begrippen bevat teveel vage termen en moet helderder.
Downloads en publicaties
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
14.11.2017FME | Factsheet Omgevingswet I - Voor veel bedrijven geen landelijke milieuregels meerDownloaden
14.11.2017FME | Factsheet Omgevingswet II - Van vergunningplichtige inrichting naar vergunningplichtige activiteitDownloaden
Meer weten?
FME ServiceteamWij helpen je graag verder