Veranderingen en onzekerheden in de wereld beïnvloeden onze internationale concurrentiepositie. De performance van de industrie, in Nederland grotendeels afhankelijk van export, is extra gevoelig voor dit krachtenspel. FME zet zich in voor een professionele Nederlandse handelsbevordering die essentieel is om industriële bedrijven te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun internationale ambities.

Geïntensiveerde vraagsturing vanuit de industrie en het tegengaan van versnippering in de uitvoering van de handelsbevordering is nodig om het exportpotentieel ten volste te kunnen benutten.

Wat willen we bereiken?

Een sterk export-ecosysteem via vergroting  van de ambitie en professionaliteit ten aanzien van internationaal ondernemen en handelsbevordering door:

  1. Internationaal ondernemen en exportbevordering hoger op de politieke agenda te zetten.
  2. Meer financiering voor internationaal ondernemen en exportbevordering (positionering van Nederland als industrieland).
  3. Een goed toegankelijke handelsbevordering van hoge kwaliteit die aansluit op behoeften van de ondernemer via een integrale, vraaggerichte overheidsaanpak.
  4. Een effectievere publiek-private samenwerking op het terrein van handelsbevordering.

FME steunt daarom het besluit van het kabinet om vanaf 2017 structureel 10 miljoen euro extra vrij te maken voor de professionalisering van internationale handels- en innovatiebevordering. De Stuurgroep Handels- en investeringsbevordering brengt advies uit over hoe deze middelen aangewend moeten worden. FME levert hier een actieve bijdrage aan door in deze Stuurgroep zitting te nemen.

Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur Internationaal Ondernemen