Internationaal ondernemen wordt er niet makkelijker op. Protectionisme is in opkomst en het mondiale speelveld is ongelijk. Juist Nederland is als handelsland bij uitstek gebaat bij open grenzen en vrije handel. Daarom zet FME in op eerlijke wereldhandel met bedrijven die vrijhandelsakkoorden optimaal weten te benutten én nadelige gevolgen van handelsbarrières snel kunnen minimaliseren, optimale samenwerking tussen EU-lidstaten en de WTO als een centraal, goed functionerend orgaan.

Wat willen we bereiken?

Zo min mogelijk handelsbelemmeringen en een gelijk speelveld. Hiervoor is nodig:

  1. Maximale ondersteuning van bedrijven bij het anticiperen op protectionistische bedreigingen én kansen die vrijhandel biedt.
  2. Een gelijk speelveld met brede en diepgaande handelsakkoorden, en tijdige, snelle en consequente handhaving van afspraken, zowel met derde landen als met lidstaten.
  3. Hechte Europese samenwerking | Nederland moet als één van de founding fathers van Europa de eenheid en samenwerking tussen EU-landen proactief stimuleren, in een vernieuwd, efficiënt en slagvaardig Europa.
  4. Een goed functionerende WTO | De Nederlandse overheid moet zich via de EU inzetten voor hervorming van de WTO, een snelle benoeming van rechters, en voor een krachtig Europees antwoord op landen die handelsbarrières opwerpen in strijd met WTO-regels.

 

download

FME Visie Internationaal Ondernemen

Nederlandse technologie: gamechanger voor wereldwijde uitdagingen. Nederland heeft de technologie en het innovatievermogen in huis om voor deze vraagstukken oplossingen te bieden. Dat biedt fantastische groeikansen – ook internationaal – maar dan moeten we er wel voor zorgen dat onze bedrijven alle mogelijkheden krijgen om deze kansen te verzilveren.

Download deze publicatie

 

Downloads en publicaties
14.11.2019FME position paper | WTODownloaden
03.12.2018FME Industrieagenda 2019-2021Downloaden
13.11.2018FME | Brief Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019Downloaden
Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur