Een wereldmarkt met steeds minder grenzen biedt mogelijkheden voor bedrijven. Maar een open en eerlijke wereldhandel komt pas in de buurt als handelsbarrières worden aangepakt en de spelregels voor bedrijven in elk land hetzelfde zijn. FME pleit daarom voor nauwe Europese samenwerking en degelijke en moderne vrijhandelsverdragen met landen buiten de EU.

De sterk internationaal georiënteerde technologische industrie heeft de afgelopen jaren in toenemende mate te kampen met diverse handelsbelemmeringen, wat de verdienkracht uit export onder druk zet. De belangrijkste barrières blijken moeizame of oneerlijke douaneprocedures, belastingen of wetgeving die lokale aanbieders bevoorrechten en gestelde importtarieven. Vrijhandel speelt een belangrijke rol in het wegnemen van dergelijke barrières. 

FME maakt zich zorgen over de toename van protectionistische maatregelen in de wereldhandel, veelal het gevolg van onrust en het oprukkende populisme in Europa. Hierbij constateert FME dat zorgen over borging van sociale en milieuwaarden de maatschappelijke discussie domineren, wat leidt tot onderbelichting van de positieve effecten van vrijhandel en globalisering voor de economie en samenleving. Bij dit toenemende protectionisme mag de kwetsbaarheid van Nederland, het meest geglobaliseerde land ter wereld en een natie die sterk afhankelijk is van handel zowel binnen als buiten Europa, niet onderschat worden. Daarom is ook de toenemende verdeling binnen de EU, die bovendien aan hervormingen toe is, verontrustend. Voor ons land zijn nauwe samenwerking met de overige Europese landen en stevige en moderne vrijhandelsverdragen instrumenteel in vergroting van de markttoegang voor de internationaal georiënteerde industrie, wat ten goede komt aan groei en banen in Nederland.

Wat willen we bereiken?

FME pleit voor een gelijk internationaal speelveld voor de technologische industrie met zo min mogelijk handelsbarrières door zich hard te maken voor:

  1. De stimulering van eenheid en samenwerking tussen EU-landen en een vernieuwd, efficiënt en slagvaardig Europa. 
  2. Een proactief overheidsbeleid gericht op het minimaliseren van handelsbelemmeringen en maximaliseren van het gelijke speelveld met andere landen op dit gebied.
  3. Stevige en moderne vrijhandelsverdragen die tot stand komen op basis van transparante onderhandelingsprocessen waarbij het Nederlandse bedrijfsleven vroegtijdig wordt betrokken. 
Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur Internationaal Ondernemen