Verpakkingen

Als je als eerste een bepaald product in verpakking op de Nederlandse markt brengt, val je onder het Verpakkingenbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op 1 januari 2015 is het nieuwe Besluit Verpakkingen en papier en karton in werking getreden. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Het Verpakkingenbesluit heeft tot doel de milieudruk van verpakkingen te verlagen door het stimuleren van preventie en het behalen van hoge recyclingpercentages per materiaal. De kosten hiervan moeten door het bedrijfsleven betaald worden (= producentenverantwoordelijkheid).

De praktische uitvoering roept vragen op. Hoe kan een bedrijf voldoen aan het Verpakkingenbesluit? Omdat het voor bedrijven vrijwel onmogelijk is om zélf hun verpakkingen terug te nemen en te recyclen, kunnen bedrijven hun verplichting overdragen aan een collectieve uitvoeringsorganisatie. Sinds 1 januari 2013 neemt het Afvalfonds Verpakkingen de verplichting voor inzameling en hergebruik van bedrijven over. Je betaalt daarvoor een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

Inzet FME

De meeste FME-bedrijven die onder het Verpakkingenbesluit vallen, zijn bedrijfsverpakkers. Deze groep bedrijven levert vooral business to business (B2B). Hun belangen worden behartigd door de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) die mede door FME is opgericht. In 2012 hebben BVNL en FME er uit praktische overwegingen voor gekozen de komst van één nationale organisatie actief te steunen. BVNL en FME zijn daarom medeoprichter van het Afvalfonds en leveren één bestuurder. BVNL en FME blijven de belangen van bedrijfsverpakkers behartigen.

Belangrijk is ook dat er regelingen met het Afvalfonds Verpakkingen zijn afgesloten, namelijk:

  • Kortingsregeling bedrijfsverpakkers

Het Afvalfonds Verpakkingen is belast met de uitvoering van het Verpakkingenbesluit. Dankzij de afspraken die door BVNL en FME met het Afvalfonds zijn gemaakt, gaan bedrijfsverpakkers tot 90% minder betalen.

  • Vereenvoudigde opgave

Bedrijven moeten het Afvalfonds opgeven hoeveel verpakkingen zij op de Nederlandse markt brengen. In het verleden had FME met de Belastingdienst een afspraak gemaakt zodat alle FME-lidbedrijven dit op eenvoudige wijze konden doen. FME heeft met het Afvalfonds afgesproken deze systematiek te verlengen.

  • FME Brancheplan Duurzaam Verpakken 2018

Bedrijven in de technologische industrie zetten verpakte producten op de markt en vallen daarmee onder het Besluit Verpakkingen. Brancheorganisaties kennen geen verplichtingen vanuit het Besluit Verpakkingen, maar hebben wel de ambitie hun leden te helpen om gezamenlijk die verplichtingen in te vullen en daarmee maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. FME heeft daarom besloten haar leden en de leden van onderliggende FME-branches te faciliteren door één ‘Brancheplan Duurzaam Verpakken’ op te stellen voor de technologische industrie. Dit zorgt voor uniformiteit, inzicht in verbeterpotentieel van FME-bedrijven en focus in verduurzaming. Het plan is eind 2014 aangeboden aan het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

Wil je meer weten?