Een wendbare onderwijs- en arbeidsmarkt

De snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt, is altijd bepalend geweest voor de arbeidsmarkt in de technologische industrie. De afgelopen decennia is de opbouw en omvang van de werkgelegenheid in onze sector geheel veranderd. De technologische industrie doet steeds meer, met minder mensen. De werknemers zijn hoger opgeleid dan vroeger het geval was. Dit is een niet te stuiten ontwikkeling die door Smart Industry en robotisering zelfs wordt versneld. Deze ontwikkeling vraagt onderwijs dat meebeweegt en een arbeidsmarkt waarin wendbaarheid centraal staat. Robotisering en digitalisering zien wij als een kans.

De toekomstige baan is anders en vraagt een adequate inrichting van het onderwijs. FME wil bevorderen dat mensen inzetbaar blijven en in zichzelf investeren.

De juiste aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en het terugdringen van het tekort aan technici dient prominent op de agenda te blijven door middel van:

  • het voortzetten en het bestendigen van het Techniekpact
  • het bevorderen van samenwerking tussen de Technische Universiteiten en het bedrijfsleven om de instroom in het technisch onderwijs te vergroten
  • meer flexibiliteit in het hoger- en middelbaar onderwijs: de experimenten met vraagfinanciering in het onderwijs moeten voortvarender ter hand worden genomen

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet tot een betere arbeidsmarkt leiden. De effecten van de WWZ moeten nauwlettend worden gevolgd en beoordeeld zodat de beoogde vereenvoudiging van het ontslagrecht daadwerkelijk wordt bereikt.

De drempels voor werkgeverschap zijn door de doorgeschoten kosten en risico’s bij arbeidsongeschiktheid te hoog geworden waardoor het niet aantrekkelijk is om personeel aan te nemen. FME zet in op:

  • het afschaffen van de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte
  • het aanpakken van excessen in de Wet Modernisering Ziektewet: de financiële verplichtingen voor werkgevers moeten in evenwicht worden gebracht met het arbeidsverleden van de werknemer
  • het halveren van de WGA-duur (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten/WIA) tot maximaal 5 jaar
  • verbreding van inzetbaarheid no-riskpolis naar mensen met benutbare mogelijkheden in het eerste ziektewetjaar

Onderwijs.jpg

Waar moet de politiek op inzetten?

Lees De 5