arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Premies, premiegrenzen en overige gegevens sociale verzekeringen per 2020

26 november 2019
geld

De premies voor de volks- en werknemersverzekeringen voor 2020 zijn vastgesteld. Per 1 januari 2020 gelden de onderstaande percentages. Tussen haakjes zijn de getallen geplaatst die tot het eind van 2019 gelden.

Werkloosheidwet

1) Maximum inkomen premies volksverzekeringen
​Het maximum inkomen waarover de premies volksverzekeringen worden geheven bedraagt voor 2020 € 34.712,- (€ 34.300,-) per jaar, onder voorbehoud van goedkeuring van belastingplan 2020.

2) Geen franchise

3) Maximum premieloon
Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt conform de Wet harmonisering en vereenvoudiging op een jaarbedrag vastgesteld. Bij de berekening van het dagbedrag dient gerekend te worden met 260 dagen. Het maximum premieloon voor 2019 bedraagt voor een loontijdvak van:

  1. een dag: € 220,12 (was € 215,10)
  2. een week(= 5 dagen): € 1.100,61
  3. vier weken(= 20 dagen): € 4.402,46
  4. een maand (= 21,75 dagen): € 4.769,33
  5. een jaar (= 12 x een maand): € 57.232,- (was € 55.927,-)

4) Maximum premie-inkomensgrens Zorgverzekeringswet
De maximumpremiegrens Zorgverzekeringswet is (conform de wet uniformering loonbegrip) gelijkgetrokken met de grens voor de werknemersverzekeringen en bedraagt € 57.232,-,- per jaar (€ 55.927,-). De inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven bij de werkgever en vergoed door de werkgever.

5) WLZ-premie
Het genoemde percentage is onder voorbehoud. Dit percentage is pas definitief, na publicatie van de betreffende ministeriële regeling.

6) Uniforme opslag kinderopvang
De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door een opslag op de Aof-premie.

7) Rekenpremie Werkhervattingskas
Deze rekenpremie bestaat uit twee componenten (de WGA- en de Ziektewetrekenpremie). Per 1 januari 2020 wordt een aantal rekentechnische wijzigingen doorgevoerd in de premiedifferentiatie. In artikel 38, tweede lid van de Wfsv is het rekenpercentage verdwenen. Vanaf 2020 bestaat alleen nog het gemiddeld percentage dat tevens zal fungeren als referentiepremiepercentage, oftewel het percentage waarop grote en middelgrote werkgevers een korting of opslag kunnen krijgen. 

8) Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2020
Op grond van (artikel 38, lid 1 van) de Wet financiering sociale verzekeringen stelt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) jaarlijks een aantal parameters en premies vast die als basis dienen voor de berekening van de WGA- en de ZW-premies van bij het UWV verzekerde werkgevers.

In onderstaande tabellen staat het overzicht van de belangrijkste premies en parameters Whk, zoals deze door de Raad van Bestuur van het UWV in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 van 2 september 2019 zijn gepubliceerd.

Sectorale premies Whk 2020 (kleine werkgevers)

Verhalen gedifferentieerde WGA-premie
Volgens de wetgeving kan de werkgever die verzekerd is bij het UWV maximaal de helft van de gedifferentieerde WGA-premie verhalen op zijn werknemers. De eigenrisicodrager kan (als er geen private verzekering is afgesloten) de helft van de WGA-lasten of (als er wel een private verzekering is afgesloten) maximaal de helft van de verzekeringspremie op de werknemers verhalen. Omdat de private verzekeringspremie meer kan omvatten dan alleen het WGA-risico, kan alleen het deel van de premie dat betrekking heeft op het WGA-risico

9) Awf-premies werkloosheidswet (en afschaffing sectorpremies)
In verband met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans worden met ingang van 2020 geen premies meer geheven voor sectorfondsen. Er wordt daarom geen percentage meer vastgesteld voor de vervangende sectorpremie. Tot en met 2019 werd voor het Awf een uniforme premie geheven. Voor de premie ten behoeve van het Awf worden met ingang van 2020 voor het eerst twee percentages vastgesteld. Een lage premie wordt geheven over loon uit schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd niet zijnde oproepovereenkomsten (vaste contracten), loon uit schriftelijke overeenkomsten op grond van de beroepsbegeleidende leerweg, loon van werknemers tot 21 jaar met niet meer dan 48 verloonde uren per 4 weken of 52 verloonde uren per maand, en voor Awf-premie over uitkeringen. De hoge premie is van toepassing op loon uit overige dienstbetrekkingen, en ingeval van herziening van de lage Awf-premie naar de hoge Awf-premie met terugwerkende kracht.

10) Uitkeringsbedragen sociale verzekeringen 2020
De uitkeringsbedragen sociale verzekeringen voor 2020 zijn nog niet vastgesteld. 

Sluiten