arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Cybersecurity

Netwerk

Toenemende digitalisering biedt de samenleving en industrie veel kansen. Digitale afhankelijkheid maakt ook kwetsbaar voor verstoring, sabotage en manipulatie, diefstal van data en uitval. Ook de snelle technologische ontwikkelingen vragen om versnelling en intensivering van de cybersecurity-aanpak voor niet-vitale sectoren. Cyberveiligheid is een essentiële randvoorwaarde voor groeivermogen en welvaartbehoud. Hieronder vind je een analyse van de ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity.

Wij zijn positief over:

  • Het structureel onderbrengen van het Digital Trust Center-programma (DTC) onder het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, inclusief structurele investering van € 2,5 miljoen per jaar.
  • De verlenging van de subsidieregeling (2021) om het Landelijk Dekkend Stelsel van informatieknooppunten uit te breiden (€ 1 miljoen per jaar). Dit versterkt de samenwerking binnen het DTC-programma.
  • De intensivering van de bestrijding van cybercrime via extra geld voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III (€ 10 miljoen).

Wij zijn kritisch over:

  • De uitrol van het Landelijk Dekkend Stelsel (informatiedeling met niet-vitaal bedrijfsleven) gaat te langzaam, waardoor noodzakelijke informatie niet altijd bij bedrijven terechtkomt.
  • Het uitblijven van investeringen in postquantum-cryptografie ten behoeve van dataversleuteling van onze vitale infrastructuur. Dit maakt ons land kwetsbaar tegen cyber-aanvallen met de rekenkracht van een quantum computer.

Toelichting:

Jaarlijks zijn er nieuwe voorbeelden van bedrijven en organisaties die te maken hebben gehad met een cyberincident of cybercrime. De high-tech industrie en innovatieve startups zijn ook vaak het doelwit voor economische spionage, cybercriminelen en verstoring. Uit het oogpunt van economische veiligheid behoeven deze bedrijven extra bescherming. Publiek-private samenwerking is voor een succesvolle aanpak een cruciale pijler en moet worden versterkt.

Het uitrollen van het Landelijk Dekkend Stelsel (waar de samenwerkingsverbanden Cyberweerbaarheid Centrum Brainport en Cybersecurity Center Maakindustrie toe behoren) is een goede ontwikkeling, maar gaat te langzaam en helaas profiteren niet alle bedrijven van het stelsel. Zo moet Nederland meer investeren in het optimaliseren van informatie-uitwisseling over cyberdreigingen zodat het niet-vitale bedrijfsleven tijdig de juiste informatie ontvangt om zich te beschermen tegen cyberaanvallen.

Updates

Sluiten