arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Anticiperen op de digitale transitie

Digitalisering

Nederland heeft een goede uitgangspositie om de kansen van sleuteltechnologieën zoals Artificial Intelligence (AI), 5G, kwantumtechnologie, Big data en fotonica te benutten. Deze technologieën versterken niet alleen ons verdienvermogen en onze geopolitieke positie, maar hebben ook maatschappelijke impact via o.a. betere en betaalbare zorg, schoner vervoer en efficiëntere en duurzame productie. Cybersecurity, data delen en financiële middelen zijn daarbij essentiële randvoorwaarde voor het creëren van een uitstekend vestigingsklimaat en het bouwen van innovatieve ecosystemen zoals het Smart Industry programma die bijdragen aan het groeivermogen van Nederland.

De ontwikkeling van digitale sleuteltechnologieën heeft een enorme impact op de technologische industrie, die met een exportaandeel van 82% van de in Nederland geproduceerde goederen een belangrijke pijler is onder ons welvaartsniveau. Digitalisering van de industrie is cruciaal voor het versterken van onze werkgelegenheid en het faciliteren van toekomstige economische groei. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om nieuwe verdienmodellen toe te passen, (arbeids)productiviteit te verhogen, kosten te besparen en werknemers te ondersteunen in hun dagelijks werk, bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten of het verrichten van zware of repetitieve taken. Niet alle bedrijven hebben die mogelijkheid, maar moeten eerst een digitale aanpassingsslag maken. Randvoorwaarden zoals de toegankelijke en beschikbare relevante data en het veilig opslaan, delen en analyseren van data zijn essentieel om aan de slag te gaan met digitale technologieën.

Digitale transformatie

Om de digitale transformatie mogelijk te maken, moet Nederland beter anticiperen op en ook meer investeren in sleuteltechnologieën en het bouwen van innovatie ecosystemen zoals het Smart Industry programma. FME onderschrijft de conclusies van het AWTI-onderzoek en Technopolis dat de focus een slag dieper moet: tussen specifieke technologieën, toepassingsgebieden en ecosystemen zoals de technologische industrie. FME wijst op de grote waarde van het Smart Industry Programma, dat als doel heeft om Nederland tot het meest flexibele en digitaal geïntegreerde productienetwerk van Europa te maken

De infrastructuur van het Smart Industry Programma bestaat uit vijf regionale Smart Industry Hubs en 45 aangesloten fieldlabs die zich richten op een technologisch domein. Het Smart Industry programma heeft een actieve community van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die elkaar aanzetten tot innovatie, kennisdeling en implementatie van nieuwe innovaties.

De digitale transitie van Nederland zal nooit af zijn, het is namelijk een continu proces waarin we nieuwe technologieën en innovaties ontdekken die wij nu nog niet voor mogelijk achten.

Met de volgende standpunten wil FME de continuering van de digitale transitie faciliteren:

  • Digitalisering is niet alleen een onderwerp voor deskundigen, maar een onderwerp dat door de gehele Rijksoverheid en Tweede Kamer moet worden besproken. FME pleit er daarom voor dat er binnen het departement een Technologieberaad wordt opgesteld die bespreekt welke toegevoegde waarde technologie kan hebben voor beleid.
  • FME steunt de aanbevelingen uit het rapport Digitale Toekomst en de oproep om een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken te installeren.
  • FME ondersteunt de aanbevelingen uit de onderzoeken van Technopolis en AWTI en pleit voor een meerjarig investeringsagenda in digitale sleuteltechnologieën waar Nederland sterk in is. Deze investeringen fungeren als een vliegwiel voor het loskomen van private middelen. Maak daarbij gebruikt van de Smart Industry infrastructuur voor de (door)ontwikkeling en bredere industriële inbedding van digitale technologieën. Zo zorgen we voor een robuuste, flexibele en duurzame maakindustrie.
  • FME is van mening dat Nederland moet bouwen een open dataplatform waar bedrijven en burgers data kunnen delen en digitale technologieën zoals Artificial Intelligence mee kunnen trainen. Openheid en toegankelijkheid zijn belangrijke criteria voor een open dataplatform.
  • Internationaal moet Nederland zich als innovatiepartner meewerken aan het GAIA-X project wat dient als alternatief voor de technologische afhankelijkheid van derde partijen.
  • Het is belangrijk dat mensen gebruik kunnen maken van de kansen die digitalisering biedt en weten wat ze ermee kunnen, moeten en willen. Vertrouwen in digitalisering en draagvlak voor digitale innovaties is daarvoor nodig. Via het meerjarig programma UpgradeNL wil FME Nederland meer ‘techwijs’ maken voor de toekomst.
Sluiten